NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

开通 (開通) kāitong

kāitong verb to open up
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Actions 行为

Contained in

心地开通

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Upāliparipṛcchā (Jueding Pini Jing) 《決定毘尼經》 Scroll 1 9
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 2 8
Zhi Guan Fu Xing Chuan Hong Jue 《止觀輔行傳弘決》 Scroll 3 7
Si Fen Lu Biqiu Han Zhu Jie Ben 《四分律比丘含注戒本》 Scroll 1 6
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 10 5
Commentary on the Dvādaśanikāyaśāstra 《十二門論疏》 Scroll 1 4
The Great Calming and Contemplation (Mohe Zhi Guan) 《摩訶止觀》 Scroll 3 4
Shi Moheyan Lun 《釋摩訶衍論》 Scroll 5 3
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 2 3
Notes on the Meaning of the Śūraṅgama Sūtra 《首楞嚴義疏注經》 Scroll 10 3

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
开通戒 開通戒 菩薩乘人持開通戒 Upāliparipṛcchā (Jueding Pini Jing) 《決定毘尼經》 Scroll 1 9
持开通 持開通 菩薩乘人持開通戒 Upāliparipṛcchā (Jueding Pini Jing) 《決定毘尼經》 Scroll 1 4
毛孔开通 毛孔開通 毛孔開通 Jin Guangming Jing Wen Ju 《金光明經文句》 Scroll 6 4
开通教 開通教 開通教二乘 Miaofa Lianhua Jing Xuan Yi 《妙法蓮華經玄義》 Scroll 5 4
悉开通 悉開通 天文地理星宿災怪皆悉開通 Zui Sheng Wen Pusa Shi Zhu Chu Gou Duan Jie Jing 《最勝問菩薩十住除垢斷結經》 Scroll 10 3
戒开通 戒開通 即展轉食戒開通文也 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 3
方便开通 方便開通 方便開通受用不 Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 10 3
开通鬼神 開通鬼神 開通鬼神言語音聲 Fenbie Gongde Lun 《分別功德論》 Scroll 5 2
开通法 開通法 弘慈欲為一切開通法 Fo Shuo Zhantan Shu Jing 《佛說栴檀樹經》 Scroll 1 2
法开通 法開通 過世間法開通聖法已逮滅界 Avaivartikacakrasūtra (Guangbo Yan Jing Butuizhuan Lun Jing) 《佛說廣博嚴淨不退轉輪經》 Scroll 2 2

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
言語開通 Scroll 47 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
開通 Scroll 3 in Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 1
開通 Scroll 7 in Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 1
復有三昧名曰開通 Scroll 4 in Guang Zan Jing 《光讚經》 1
三昧開通 Scroll 6 in Guang Zan Jing 《光讚經》 3
開通一切 Scroll 2 in Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 1
開通甘露門 Scroll 4 in The Lotus Sutra (Zheng Fa Hua Jing) 《正法華經》 1
開通 Scroll 7 in The Lotus Sutra (Zheng Fa Hua Jing) 《正法華經》 1
過世開通聖法 Scroll 2 in Avaivartikacakrasūtra (Guangbo Yan Jing Butuizhuan Lun Jing) 《佛說廣博嚴淨不退轉輪經》 2
開通三世解脫道 Scroll 71 in Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 1
一切開通 Scroll 3 in Du Shi Pin Jing 《度世品經》 1
天文地理星宿開通 Scroll 10 in Zui Sheng Wen Pusa Shi Zhu Chu Gou Duan Jie Jing 《最勝問菩薩十住除垢斷結經》 1
開通 Scroll 10 in Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 1
開通 Scroll 1 in Garbhāvakrāntinirdeśa (Bao Tai Jing) 《佛說胞胎經》 2
菩薩乘開通 Scroll 1 in Upāliparipṛcchā (Jueding Pini Jing) 《決定毘尼經》 9
共相開通無有罣礙 Scroll 7 in Pusa Cong Doshuaitian Jiang Shen Mu Tai Shuo Guang Pu Jing 《菩薩從兜術天降神母胎說廣普經》 1
開通泥洹 Scroll 1 in Bhadrakalpikasūtra (Xian Jie Jing) 《賢劫經》 1
開通使賈客安隱往來 Scroll 4 in Bhadrakalpikasūtra (Xian Jie Jing) 《賢劫經》 1
開通 Scroll 1 in Anan Wen Shi Fo Jixiong Jing 《阿難問事佛吉凶經》 1
開通 Scroll 6 in Yogacārabhūmi (Xiuxing Dao Di Jing) 《修行道地經》 2
開通 Scroll 2 in Fo Shuo Chao Ri Ming Sanmei Jing 《佛說超日明三昧經》 1
一切開通 Scroll 1 in Fo Shuo Zhantan Shu Jing 《佛說栴檀樹經》 1
開通無性 Scroll 4 in Śuraṅgamasūtra (Da Fo Ding Rulai Mi Yin Xiu Zheng Liaoyi Zhu Pusa Wan Xing Shou Leng Yan Jing) 《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》 1
妄想心得開通 Scroll 10 in Śuraṅgamasūtra (Da Fo Ding Rulai Mi Yin Xiu Zheng Liaoyi Zhu Pusa Wan Xing Shou Leng Yan Jing) 《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》 1
開通心地三義 Scroll 1 in Dasheng Yujia Jingang Xing Hai Manshushili Qian Bi Qian Bo Da Jiao Wang Jing 《大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經》 1