NTI Reader
NTI Reader

观受是苦 (觀受是苦) guān shòu shì kǔ

guān shòu shì kǔ phrase Contemplate the suffering of feelings
Domain: Buddhism 佛教
Notes: One of the Four Bases of Mindfulness; FGS translation standard: Contemplate the suffering of feelings (Faxiang)

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 23 2
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 43 2
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 19 1
Sangītisūtra 《大集法門經》 Scroll 1 1
Fo Shuo Dasheng Sui Zhuan Xuanshuo Zhu Fa Jing 《佛說大乘隨轉宣說諸法經》 Scroll 2 1
Bodhipakṣanirdeśa (Fo Shuo Dasheng Shan Jian Bianhua Wenshushili Wen Fa Jing) 《佛說大乘善見變化文殊師利問法經》 Scroll 1 1
Abhidharmanyāyānusāraśāstra (Apidamo Shun Zheng Lilun) 《阿毘達磨順正理論》 Scroll 60 1
Abhidharmakośaśāstrakārikāvibhāṣya (Apidamo Cang Xian Zong Lun) 《阿毘達磨藏顯宗論》 Scroll 30 1
Bodhisattvagocaropāyaviṣayavikurvāṇanirdeśa (Dasazhenigan Zi Suo Shuo Jing) 《大薩遮尼乾子所說經》 Scroll 7 1
Ren Wang Jing Shu 《仁王經疏》 Scroll 2 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
观受是苦能 觀受是苦能 觀受是苦能治於苦謂樂顛倒 Abhidharmanyāyānusāraśāstra (Apidamo Shun Zheng Lilun) 《阿毘達磨順正理論》 Scroll 60 3