NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

迦叶 (迦葉) jiāyè

  1. jiāyè proper noun Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa
    Domain: Buddhism 佛教 , Concept: Buddha 佛
    Notes: Sanskrit equivalent: kāśyapa, Pali: Kassapa, Japanese: Kashō; one of the 過去七佛 saptatathāgata 'seven buddhas of antiquity' (BL 'Kāśyapa'; FGDB '迦葉'; MW 'kāśyapa')
  2. jiāyè proper noun Mahākāśyapa / Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa
    Domain: Buddhism 佛教 , Concept: One of the Buddha's ten great disciples 十大弟子
    Notes: Sanskrit equivalent: kāśyapa, Pali: Kassapa, Japanese: Kashō; one of the 十大弟子 'ten direct disciples of the Buddha'. 迦葉 is an abbreviation for 大迦葉 or 摩訶迦葉 (BL 'Kāśyapa'; FGDB '迦葉'; MW 'kāśyapa').

Contained in

大迦叶摩诃迦叶迦叶摩腾迦叶佛摩诃迦叶会大迦叶会迦叶波大迦叶问大宝积正法经迦叶赴佛般涅槃经大迦叶本经佛说大迦叶本经摩诃迦叶度贫母经佛说摩诃迦叶度贫母经佛为阿支罗迦叶自化作苦经佛说迦叶禁戒经迦叶禁戒经迦叶仙人说医女人经迦叶结经富兰那迦叶富兰迦叶不兰迦叶老迦叶补剌拏迦叶波布剌拏迦叶波迦叶波佛三迦叶优楼频螺迦叶耆年迦叶上时迦叶那提迦叶难提迦叶曩提迦叶捺地迦叶波伽耶迦叶誐耶迦叶迦夷迦叶竭夷迦叶

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Mahābherihārakaparivarta (Da Fa Gu Jing) 《大法鼓經》 Scroll 1 153
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 113 140
Kāśyapaparivarta (Moheyan Bao Yan Jing) 《摩訶衍寶嚴經》 Scroll 1 139
Shijia Pu 《釋迦譜》 Scroll 1 133
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 89 127
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 16 127
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 112 122
Guoqu Xianzai Yinguo Jing (Sūtra on Past and Present Causes and Effects) 《過去現在因果經》 Scroll 4 113
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 41 111
Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 15 110

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
摩罗迦叶 摩羅迦葉 尊者鳩摩羅迦葉遊拘薩羅國 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 16 84
迦叶如来 迦葉如來 迦葉如來坐 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 63
告迦叶 告迦葉 佛告迦葉 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 16 48
迦叶告 迦葉告 尊者鳩摩羅迦葉告曰 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 16 41
迦叶言 迦葉言 弊宿婆羅門語童女迦葉言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 26
罗迦叶 羅迦葉 尊者欝毘羅迦葉是摩竭陀人意之所係 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 11 22
迦叶比丘 迦葉比丘 如迦葉比丘所說 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 48 20
尊者迦叶 尊者迦葉 尊者迦葉說偈答言 Bimbisārapratyudgamanasūtra (King Bimbisāra Sūtra) 《頻婆娑羅王經》 Scroll 1 19
迦叶白佛 迦葉白佛 倮形迦葉白佛言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 16 15
迦叶报 迦葉報 迦葉報曰 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 12

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
又名迦葉 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 8
迦葉 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 7
童女迦葉五百比丘遊行拘薩羅國 Scroll 7 in Dīrghāgama 《長阿含經》 64
迦葉 Scroll 13 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
梵志迦葉 Scroll 16 in Dīrghāgama 《長阿含經》 61
迦葉 Scroll 1 in Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 9
拘樓秦佛迦葉 Scroll 1 in Qi Fo Fumu Xing Zi Jing 《七佛父母姓字經》 3
迦葉四輩弟子五百 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 9
見大迦葉 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 9
迦葉問言 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 10
迦葉 Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 1
爾時迦葉如來 Scroll 10 in Qishi Jing 《起世經》 1
迦葉如來 Scroll 10 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
尊者迦葉 Scroll 11 in Madhyamāgama 《中阿含經》 18
迦葉如來 Scroll 12 in Madhyamāgama 《中阿含經》 55
尊者摩羅迦葉拘薩羅國 Scroll 16 in Madhyamāgama 《中阿含經》 127
迦葉 Scroll 38 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
迦葉 Scroll 40 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
即便迦葉 Scroll 1 in Bimbisārapratyudgamanasūtra (King Bimbisāra Sūtra) 《頻婆娑羅王經》 9
尊者童子迦葉憍薩羅國遊行 Scroll 1 in Dazhengju Wang Jing (Pāyāsisuttanta) 《大正句王經》 53
復次迦葉大王 Scroll 2 in Dazhengju Wang Jing (Pāyāsisuttanta) 《大正句王經》 19
迦葉小事 Scroll 12 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 23
迦葉 Scroll 32 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 8
名曰迦葉如來 Scroll 34 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
欝鞞羅迦葉在座 Scroll 38 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 14