NTI Reader
NTI Reader

神足通 shén zú tōng

shén zú tōng noun teleportation
Domain: Buddhism 佛教
Notes: See 如意通; FGS translation standard: Teleportation (Faxiang)

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Dafang Guang Fo Huayan Jing Shu 《大方廣佛華嚴經疏》 Scroll 56 2
Huayan Jing Tan Xuan Ji 《華嚴經探玄記》 Scroll 12 2
Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Po Seng Shi) 《根本說一切有部毘奈耶破僧事》 Scroll 7 2
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 2
Fenbie Shan E Bao Ying Jing (Śukasūtra)《分別善惡報應經》 Scroll 2 1
Mūlasarvāstivādabhikṣuṇīvinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Bi Chu Ni Pi Nai Ye) 《根本說一切有部苾芻尼毘奈耶》 Scroll 8 1
Zong Jing Lu 《宗鏡錄》 Scroll 27 1
Brahmaviśeṣacintīparipṛcchā (Chi Xin Fantian Suo Wen Jing) 《持心梵天所問經》 Scroll 4 1
Dafang Guang Fo Huayan Jing Shu 《大方廣佛華嚴經疏》 Scroll 52 1
A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 7 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
神足通力 神足通力 云何名為住信菩薩於佛如來神足通力 Bodhisattvapiṭaka (Dasheng Pusa Cang Zhengfa Jing) 《佛說大乘菩薩藏正法經》 Scroll 9 4
神足通证 神足通證 一者神足通證 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 2
一者神足通 一者神足通 一者神足通證 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 2