NTI Reader
NTI Reader

神足通 shén zú tōng

shén zú tōng noun teleportation
Domain: Buddhism 佛教
Notes: See 如意通; FGS translation standard: Teleportation (Faxiang)

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Dafang Guang Fo Huayan Jing Shu 《大方廣佛華嚴經疏》 Scroll 56 2
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 2
Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Po Seng Shi) 《根本說一切有部毘奈耶破僧事》 Scroll 7 2
Huayan Jing Tan Xuan Ji 《華嚴經探玄記》 Scroll 12 2
Pusa Yingluo Jing 《菩薩瓔珞經》 Scroll 6 1
Huayan Jing Tan Xuan Ji 《華嚴經探玄記》 Scroll 7 1
Yi Jing (Ummagga)《意經》 Scroll 1 1
Xin Huayan Jing Lun 《新華嚴經論》 Scroll 13 1
Abhidharmahṛdayaśāstra (Apitan Xin Lun Jing) 《阿毘曇心論經》 Scroll 4 1
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 24 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
神足通力 神足通力 云何名為住信菩薩於佛如來神足通力 Bodhisattvapiṭaka (Dasheng Pusa Cang Zhengfa Jing) 《佛說大乘菩薩藏正法經》 Scroll 9 4
一者神足通 一者神足通 一者神足通證 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 2
神足通证 神足通證 一者神足通證 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 2