NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

漏尽通 (漏盡通) lòu jìn tōng

lòu jìn tōng noun destruction of all affliction
Domain: Buddhism 佛教
Notes: One of the six supernatural powers in Buddhism 六神通; FGS translation standard: Destruction of All Affliction (Faxiang)

Contained in

漏尽通证

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 20 32
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 170 14
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 169 9
Discourse on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論頌疏論本》 Scroll 27 8
Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 9 8
Abhidharmanyāyānusāraśāstra (Apidamo Shun Zheng Lilun) 《阿毘達磨順正理論》 Scroll 76 7
Notes on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論記》 Scroll 27 7
Abhidharmakośaśāstrakārikāvibhāṣya (Apidamo Cang Xian Zong Lun) 《阿毘達磨藏顯宗論》 Scroll 37 5
Abhidharmahṛdayaśāstra (Apitan Xin Lun Jing) 《阿毘曇心論經》 Scroll 4 5
Abhidharmahṛdayaśāstra (Apitan Xin Lun) 《阿毘曇心論》 Scroll 3 5

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
六漏尽通 六漏盡通 六漏盡通 Zhang Suo Zhi Lun 《彰所知論》 Scroll 2 10
智漏尽通 智漏盡通 九智漏盡通 Abhidharmahṛdayaśāstra (Apitan Xin Lun) 《阿毘曇心論》 Scroll 3 8
起漏尽通 起漏盡通 便起漏盡通 Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 53 5
舍漏尽通 捨漏盡通 愍眾生故捨漏盡通 Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 26 5
住漏尽通 住漏盡通 宿住漏盡通 Abhidharmakośaśastra (Apidamo Jushe Lun) 《阿毘達磨俱舍論》 Scroll 27 5
漏尽通观 漏盡通觀 起漏盡通觀涅槃樂 Abhidharmanyāyānusāraśāstra (Apidamo Shun Zheng Lilun) 《阿毘達磨順正理論》 Scroll 76 4
及漏尽通 及漏盡通 及漏盡通想知滅盡 Zui Sheng Wen Pusa Shi Zhu Chu Gou Duan Jie Jing 《最勝問菩薩十住除垢斷結經》 Scroll 5 4
心漏尽通 心漏盡通 他心漏盡通所依 Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 169 4
漏尽通中 漏盡通中 漏盡通中先明智 Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 9 4
漏尽通智 漏盡通智 趣向漏盡通智作證 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 25 3

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
漏盡通 Scroll 6 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
漏盡通作證 Scroll 25 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
漏盡通作證 Scroll 49 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
乃至漏盡通 Scroll 41 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
漏盡通 Scroll 6 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
最後取證漏盡通 Scroll 3 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
漏盡通娛樂 Scroll 6 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
漏盡通 Scroll 14 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
漏盡通 Scroll 46 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
漏盡通阿羅漢 Scroll 6 in Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 1
猶如漏盡通輕重 Scroll 9 in Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 1
菩薩漏盡通 Scroll 9 in The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 1
菩薩漏盡通 Scroll 405 in The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 1
菩薩漏盡通 Scroll 482 in The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 1
漏盡通 Scroll 7 in Bodhisattvagocaropāyaviṣayavikurvāṇanirdeśa (Dasazhenigan Zi Suo Shuo Jing) 《大薩遮尼乾子所說經》 1
沙門瞿曇漏盡通智行 Scroll 8 in Bodhisattvagocaropāyaviṣayavikurvāṇanirdeśa (Dasazhenigan Zi Suo Shuo Jing) 《大薩遮尼乾子所說經》 1
漏盡通 Scroll 5 in Zui Sheng Wen Pusa Shi Zhu Chu Gou Duan Jie Jing 《最勝問菩薩十住除垢斷結經》 1
漏盡通 Scroll 101 in Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 1
眾生漏盡通 Scroll 26 in Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 1
漏盡通 Scroll 1 in Mañjuśrīparipṛcchā (Wenshushili Wen Jing) 《文殊師利問經》 1
漏盡通 Scroll 10 in Samādhirājacandrapradīpasūtra (Yue Deng Sanmei Jing) 《月燈三昧經》 1
漏盡通 Scroll 28 in Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 3
迴向漏盡通 Scroll 86 in Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 1
三界滅道漏盡通 Scroll 140 in Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 1
無礙解漏盡通願智 Scroll 169 in Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 9