NTI Reader
NTI Reader

漏尽通 (漏盡通) lòu jìn tōng

lòu jìn tōng noun destruction of all affliction
Domain: Buddhism 佛教
Notes: One of the six supernatural powers in Buddhism 六神通; FGS translation standard: Destruction of All Affliction (Faxiang)

Contained in

漏尽通证

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 20 32
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 170 14
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 169 9
Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 9 8
Discourse on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論頌疏論本》 Scroll 27 8
Abhidharmanyāyānusāraśāstra (Apidamo Shun Zheng Lilun) 《阿毘達磨順正理論》 Scroll 76 7
Notes on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論記》 Scroll 27 7
Abhidharmahṛdayaśāstra (Apitan Xin Lun) 《阿毘曇心論》 Scroll 3 5
Abhidharmakośaśāstrakārikāvibhāṣya (Apidamo Cang Xian Zong Lun) 《阿毘達磨藏顯宗論》 Scroll 37 5
Abhidharmahṛdayaśāstra (Apitan Xin Lun Jing) 《阿毘曇心論經》 Scroll 4 5

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
六漏尽通 六漏盡通 六漏盡通 Zhang Suo Zhi Lun 《彰所知論》 Scroll 2 10
智漏尽通 智漏盡通 九智漏盡通 Abhidharmahṛdayaśāstra (Apitan Xin Lun) 《阿毘曇心論》 Scroll 3 7
住漏尽通 住漏盡通 宿住漏盡通 Abhidharmakośaśastra (Apidamo Jushe Lun) 《阿毘達磨俱舍論》 Scroll 27 5
起漏尽通 起漏盡通 便起漏盡通 Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 53 5
舍漏尽通 舍漏盡通 愍眾生故捨漏盡通 Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 26 5
及漏尽通 及漏盡通 及漏盡通想知滅盡 Zui Sheng Wen Pusa Shi Zhu Chu Gou Duan Jie Jing 《最勝問菩薩十住除垢斷結經》 Scroll 5 4
漏尽通中 漏盡通中 漏盡通中先明智 Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 9 4
漏尽通观 漏盡通觀 起漏盡通觀涅槃樂 Abhidharmanyāyānusāraśāstra (Apidamo Shun Zheng Lilun) 《阿毘達磨順正理論》 Scroll 76 4
心漏尽通 心漏盡通 他心漏盡通所依 Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 169 4
第六漏尽通 第六漏盡通 以第六漏盡通為性 Notes on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論記》 Scroll 27 3