NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

未曾有 wèi céng yǒu

wèi céng yǒu noun Abdhutadharma (miracles) / abdhutadharma
Domain: Buddhism 佛教
Notes: A text recording the unique and fantastic attributes of the Buddha; one of the 十二部经 'twelve divisions of the sutras'; FGS translation standard: Abdhutadharma (miracles) (Faxiang)

Contained in

未曾有法经四未曾有法经佛说未曾有正法经未曾有正法经佛说未曾有经未曾有经佛说未曾有因缘经未曾有因缘经佛说未曾有因缘经佛说大方广未曾有经善巧方便品大方广未曾有经善巧方便品一切如来大秘密王未曾有最上微妙大曼拏罗经

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 8 93
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 9 29
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 7 22
Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 37 20
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 51 19
Zhu Weimojie Jing 《注維摩詰經》 Scroll 6 14
Shijia Pu 《釋迦譜》 Scroll 1 14
Si Weicengyou Fa Jing 《佛說四未曾有法經》 Scroll 1 14
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 2 14
Wei Mo Jing Yi Shu 《維摩經義疏》 Scroll 6 14

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
未曾有法 未曾有法 此乃如來甚奇甚特未曾有法 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 199
歎未曾有 歎未曾有 釋歎未曾有 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 10 52
世尊未曾有 世尊未曾有 我受持是世尊未曾有法 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 8 25
八未曾有 八未曾有 我大海中有八未曾有法 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 8 19
四未曾有 四未曾有 是為阿難四未曾有奇特之法 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 17
阿难未曾有 阿難未曾有 此是阿難未曾有法 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 14
怪未曾有 怪未曾有 怪未曾有 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 14
菩萨未曾有 菩薩未曾有 此是菩薩未曾有法 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 7 11
罗未曾有 羅未曾有 是謂尊者薄拘羅未曾有法 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 8 11
中阿含未曾有 中阿含未曾有 中阿含未曾有法品未曾有法經第一 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 8 10

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
如來未曾有 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
未曾有 Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
阿難未曾有 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
未曾有 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
未曾有 Scroll 9 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
未曾有 Scroll 1 in Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 1
未曾有 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 1
奇特未曾有 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 2
未曾有 Scroll 1 in Sangītisūtra 《大集法門經》 2
未曾有 Scroll 1 in Ren Ben Yu Sheng Jing 《人本欲生經》 2
未曾有天中天 Scroll 1 in Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 1
未曾有 Scroll 1 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 2
未曾有休息 Scroll 6 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 2
未曾有 Scroll 1 in Qishi Jing 《起世經》 2
未曾有 Scroll 1 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
未曾有 Scroll 1 in Madhyamāgama 《中阿含經》 3
未曾有第四 Scroll 8 in Madhyamāgama 《中阿含經》 93
未曾有地動第五 Scroll 9 in Madhyamāgama 《中阿含經》 29
未曾有不可 Scroll 17 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
未曾有 Scroll 33 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
種種稱讚未曾有 Scroll 1 in Fenbie Shan E Bao Ying Jing (Śukasūtra)《分別善惡報應經》 1
尊者舍利弗奇特未曾有 Scroll 14 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
未曾有 Scroll 20 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
未曾有 Scroll 22 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
示現如是種種未曾有 Scroll 23 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2