NTI Reader
NTI Reader

未曾有 wèi céng yǒu

wèi céng yǒu noun Abdhutadharma (miracles) / abdhutadharma
Domain: Buddhism 佛教
Notes: A text recording the unique and fantastic attributes of the Buddha; one of the 十二部经 'twelve divisions of the sutras'; FGS translation standard: Abdhutadharma (miracles) (Faxiang)

Contained in

未曾有法经四未曾有法经佛说未曾有正法经未曾有正法经佛说未曾有经未曾有经佛说未曾有因缘经未曾有因缘经佛说未曾有因缘经佛说大方广未曾有经善巧方便品大方广未曾有经善巧方便品一切如来大秘密王未曾有最上微妙大曼拏罗经

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 8 93
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 9 29
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 7 22
Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 37 20
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 51 19
Zhu Weimojie Jing 《注維摩詰經》 Scroll 6 14
Wei Mo Jing Yi Shu 《維摩經義疏》 Scroll 6 14
Si Weicengyou Fa Jing 《佛說四未曾有法經》 Scroll 1 14
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 2 14
Shijia Pu 《釋迦譜》 Scroll 1 14

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
未曾有法 未曾有法 此乃如來甚奇甚特未曾有法 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 199
歎未曾有 歎未曾有 釋歎未曾有 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 10 50
世尊未曾有 世尊未曾有 我受持是世尊未曾有法 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 8 25
八未曾有 八未曾有 我大海中有八未曾有法 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 8 19
四未曾有 四未曾有 是為阿難四未曾有奇特之法 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 17
阿难未曾有 阿難未曾有 此是阿難未曾有法 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 14
怪未曾有 怪未曾有 怪未曾有 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 14
菩萨未曾有 菩薩未曾有 此是菩薩未曾有法 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 7 11
罗未曾有 羅未曾有 是謂尊者薄拘羅未曾有法 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 8 11
中阿含未曾有 中阿含未曾有 中阿含未曾有法品未曾有法經第一 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 8 10