NTI Reader
NTI Reader

如是我闻 (如是我聞) rúshì wǒ wén Rúshì wǒ wén

  1. rúshì wǒ wén phrase Thus Have I Heard / Thus I have heard
    Domain: Buddhism 佛教
    Notes: Phrase at the beginning of all sutras indicating that it was the Buddha's teaching recounted by Ananda; FGS translation standard: Thus Have I Heard (Faxiang)
  2. Rúshì wǒ wén proper noun Voice of the Ganges Co. Ltd.
    Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Fo Guang Shan 佛光山
    Notes: Department / Institution / Group Name (FoguangPedia)

Contained in

如是我闻文化股份有限公司

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 26 68
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 16 46
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 7 45
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 31 44
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 28 43
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 15 42
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 8 42
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 13 39
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 37 38
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 50 38

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
如是我闻一时 如是我聞一時 如是我聞一時薄伽梵住如來境眾寶道場 Buddhahṛdayadhāraṇīdharmaparyāya (Zhu Fo Xin Tuoluoni Jing) 《諸佛心陀羅尼經》 Scroll 1 41
如是我闻等 如是我聞等 如是我聞等 Laṅkāvatārasūtra (Ru Lengjia Jing) 《入楞伽經》 Scroll 10 21
言如是我闻 言如是我聞 云何言如是我聞 Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 1 15
称如是我闻 稱如是我聞 稱如是我聞 Fo Suo Xing Zan (Buddhacarita) 《佛所行讚》 Scroll 5 13
置如是我闻 置如是我聞 應置如是我聞等辭結集一切 Liu Men Tuoluoni Jing Lun 《六門陀羅尼經論》 Scroll 1 13
云如是我闻 雲如是我聞 故云如是我聞等 Prajñāpāramitāsaṁgrahakārikāvivaraṇa (Fomu Boreboluomiduo Yuan Ji Yaoyi Shi Lun) 《佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論》 Scroll 1 11
释如是我闻 釋如是我聞 總釋如是我聞 Ren Wang Jing Shu 《仁王經疏》 Scroll 1 9
说如是我闻 說如是我聞 大智度初品總說如是我聞釋論 Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 2 7
解如是我闻 解如是我聞 解如是我聞 Fa Hua Xuan Zan Yi Jue 《法華玄贊義決》 Scroll 1 6
如是我闻佛 如是我聞佛 某甲經如是我聞佛在某處說 Jingang Xian Lun 《金剛仙論》 Scroll 1 4