NTI Reader
NTI Reader

缘觉乘 (緣覺乘) Yuánjuéshèng

Yuánjuéshèng proper noun The Pratyekabuddha Vehicle / Pratyeka-buddha Vehicle
Domain: Buddhism 佛教
Notes: The forth of the five vehicles 五乘佛法; FGS translation standard: The Pratyekabuddha Vehicle (Faxiang 'Vehicles, Five'; FGDB '緣覺乘')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Foshuo Kai Jue Zixing Boreluomiduo Jing 《佛說開覺自性般若波羅蜜多經》 Scroll 1 7
Dasheng Xiuxing Pusa Xing Men Zhu Jing Yao Ji 《大乘修行菩薩行門諸經要集》 Scroll 3 6
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 51 5
Daśacakrakṣitigarbha (Dasheng Da Ji Dizang Shi Lun Jing) 《大乘大集地藏十輪經》 Scroll 5 5
Notes on the Laṅkāvatāra Sūtra 《楞伽阿跋多羅寶經註解》 Scroll 1 5
Dasheng Xiuxing Pusa Xing Men Zhu Jing Yao Ji 《大乘修行菩薩行門諸經要集》 Scroll 1 5
Foshuo Kai Jue Zixing Boreluomiduo Jing 《佛說開覺自性般若波羅蜜多經》 Scroll 2 5
Karmāvaraṇapratipraśrabdhi (Pusa Cang Jing) 《菩薩藏經》 Scroll 1 4
Daśacakrakṣitigarbha (Dasheng Da Ji Dizang Shi Lun Jing) 《大乘大集地藏十輪經》 Scroll 4 4
Laṅkāvatārasūtra 《楞伽阿跋多羅寶經》 Scroll 1 4

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
缘觉乘中 緣覺乘中 或復有為未來世作緣覺乘中種子因緣 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 40 20
缘觉乘人 緣覺乘人 又復為諸緣覺乘人授緣覺記 Fo Shuo Fomu Chusheng San Fa Zang Boreboluomiduo Jing 《佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經》 Scroll 6 17
缘觉乘法 緣覺乘法 出生緣覺乘法所攝持 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 42 16
及缘觉乘 及緣覺乘 樂求聲聞及緣覺乘失佛法道 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 40 14
缘觉乘种性 緣覺乘種性 起緣覺乘種性 Laṅkāvatārasūtra 《楞伽阿跋多羅寶經》 Scroll 2 7
求缘觉乘 求緣覺乘 求緣覺乘者 Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 5 6
说缘觉乘 說緣覺乘 樂緣覺者說緣覺乘 Mañjuśrī speaks the Prajñāpāramitā Sūtra 《文殊師利所說般若波羅蜜經》 Scroll 1 6
学缘觉乘 學緣覺乘 若有習學緣覺乘者 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 6 5
住缘觉乘 住緣覺乘 汝今為住緣覺乘耶 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 99 5
修缘觉乘 修緣覺乘 若諸眾生具聲聞根性修緣覺乘行 Bodhisattvapiṭaka (Dasheng Pusa Cang Zhengfa Jing) 《佛說大乘菩薩藏正法經》 Scroll 10 5