NTI Reader
NTI Reader

qiáng jiàng qiǎng

 1. qiáng adjective strong / powerful
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Strength 力气
  Notes: Variant of 强/強
 2. jiàng adjective stubborn / unyielding
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Strength 力气
  Notes: Variant of 强/強
 3. qiǎng verb to strive / to make an effort
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Strength 力气
  Notes: Variant of 强/強

Contained in

刚彊

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Zhi Guan Fu Xing Chuan Hong Jue 《止觀輔行傳弘決》 Scroll 3 15
Fahua Wen Ju Ji 《法華文句記》 Scroll 10 12
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 2 12
Zhi Guan Fu Xing Chuan Hong Jue 《止觀輔行傳弘決》 Scroll 10 12
Fahua Wen Ju Ji 《法華文句記》 Scroll 6 10
Zhi Guan Fu Xing Chuan Hong Jue 《止觀輔行傳弘決》 Scroll 9 9
Jin Guangming Jing Wen Ju Ji 《金光明經文句記》 Scroll 2 9
Fahua Wen Ju Ji 《法華文句記》 Scroll 7 9
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 1 9
Zhi Guan Fu Xing Chuan Hong Jue 《止觀輔行傳弘決》 Scroll 5 9

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
坚彊 堅彊 國土堅彊猶如金剛不可毀壞 Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 Scroll 5 10
南无彊 南無彊 南無彊音如來 Weilai Xingxiu Jie Qian Fo Ming Jing 《未來星宿劫千佛名經》 Scroll 1 4
彊力 彊力 彊力自在龍王 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 1 4
伏彊 伏彊 威伏彊隣 Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 12 4
挽彊 挽彊 挽彊俱發 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 42 3
彊精进 彊精進 大彊精進勇猛佛 Guan Xukong Pusa Jing 《觀虛空藏菩薩經》 Scroll 1 3
用彊 用彊 不懷憍慢剛強自用彊梁邪見 The Lotus Sutra (Zheng Fa Hua Jing) 《正法華經》 Scroll 10 3
小彊 小彊 小彊 Fahua Wen Ju Ji 《法華文句記》 Scroll 6 3
彊王 彊王 彊王在大城 Akṣobhyatathāgatasyavyūhasūtra (Achu Fo Guo Jing) 《阿閦佛國經》 Scroll 2 3
康彊 康彊 伏惟天尊興居輕利遊步康彊 Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 27 3