NTI Reader
NTI Reader

调伏 (調伏) tiáofú

tiáofú verb tame / to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
Domain: Buddhism 佛教
Notes: To lead people away from evil (Ding '調伏'; FGDB '調伏'; SH '調伏'; Lotus '調伏'; Kieschnick and Wiles 2017, vol. 1, p. 41; T 1)

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Paramārthasaṃvṛtisatyanirdeśa (Ji Tiao Yin Suo Wen Jing) 《寂調音所問經》 Scroll 1 63
Bodhisattvabhūmi (Pusa Shan Jie Jing) 《菩薩善戒經》 Scroll 3 60
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 9 50
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 26 48
The Great Calming and Contemplation (Mohe Zhi Guan) 《摩訶止觀》 Scroll 8 42
Dasheng Xiuxing Pusa Xing Men Zhu Jing Yao Ji 《大乘修行菩薩行門諸經要集》 Scroll 1 41
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 61 40
Wei Mo Jing Yi Shu 《維摩經義疏》 Scroll 4 40
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 102 37
Wei Mo Jing Lue Shu 《維摩經略疏》 Scroll 2 33

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
调伏世间 調伏世間 調伏世間貪憂 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 20 22
调伏欲贪 調伏欲貪 於受調伏欲貪 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 2 17
善调伏 善調伏 象寶一日之間即善調伏 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 2 15
调伏贪欲 調伏貪慾 調伏貪欲 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 3 9
濡调伏 濡調伏 柔濡調伏 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 8
能调伏 能調伏 自能調伏 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 8
调伏悭 調伏慳 云何為調伏慳垢 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 19 6
调伏贪 調伏貪 善能調伏貪 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 4 6
调伏山 調伏山 去調伏山不遠有山 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 5
识调伏 識調伏 謂於識調伏欲貪 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 2 5