NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

调伏 (調伏) diàofú

diàofú verb to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
Domain: Buddhism 佛教
Notes: to lead people away from evil

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Paramārthasaṃvṛtisatyanirdeśa (Ji Tiao Yin Suo Wen Jing) 《寂調音所問經》 Scroll 1 63
Bodhisattvabhūmi (Pusa Shan Jie Jing) 《菩薩善戒經》 Scroll 3 60
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 9 50
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 26 48
The Great Calming and Contemplation (Mohe Zhi Guan) 《摩訶止觀》 Scroll 8 42
Dasheng Xiuxing Pusa Xing Men Zhu Jing Yao Ji 《大乘修行菩薩行門諸經要集》 Scroll 1 41
Wei Mo Jing Yi Shu 《維摩經義疏》 Scroll 4 40
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 61 40

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
调伏世间 調伏世間 調伏世間貪憂 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 20 22
调伏欲贪 調伏欲貪 於受調伏欲貪 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 2 17
善调伏 善調伏 象寶一日之間即善調伏 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 2 15
调伏贪欲 調伏貪欲 調伏貪欲 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 3 9
濡调伏 濡調伏 柔濡調伏 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 8
能调伏 能調伏 自能調伏 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 8
调伏悭 調伏慳 云何為調伏慳垢 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 19 6
调伏贪 調伏貪 善能調伏貪 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 4 6
调伏山 調伏山 去調伏山不遠有山 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 5
识调伏 識調伏 謂於識調伏欲貪 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 2 5

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
調伏心意 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
調伏無上 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
調伏 Scroll 8 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
摩納調伏 Scroll 13 in Dīrghāgama 《長阿含經》 12
柔軟調伏 Scroll 15 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
調伏有情 Scroll 1 in Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 1
忍辱調伏 Scroll 1 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 1
調伏神通 Scroll 2 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 9
調伏 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
調伏 Scroll 1 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 1
調伏無明 Scroll 1 in Sangītisūtra 《大集法門經》 2
佛世尊調伏 Scroll 1 in Xin Fo Gongde Jing 《信佛功德經》 1
一日之間調伏 Scroll 2 in Qishi Jing 《起世經》 4
不行調伏 Scroll 4 in Qishi Jing 《起世經》 1
調伏 Scroll 2 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 6
不行調伏 Scroll 4 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
調伏調伏 Scroll 1 in Jie Xia Jing (Pravāraṇasūtra) 《解夏經》 3
調伏欲貪 Scroll 2 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 9
調伏貪欲 Scroll 3 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
善能調伏 Scroll 4 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
比丘不能調伏摩迦比丘 Scroll 5 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 10
調伏 Scroll 7 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
調伏心行 Scroll 1 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 2
調伏 Scroll 2 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
調伏一切 Scroll 5 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 3