NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

复有 (復有) fùyǒu

fùyǒu adverb moreover / once again
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Function Words 虚词

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 10 337
Sāgaramatiparipṛcchāsūtra (Haiyi Pusa Suo Wen Jing Yin Famen Jing) 《佛說海意菩薩所問淨印法門經》 Scroll 10 225
Zui Sheng Wen Pusa Shi Zhu Chu Gou Duan Jie Jing 《最勝問菩薩十住除垢斷結經》 Scroll 8 141
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 128
Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 《放光般若經》 Scroll 4 126
Pusa Yingluo Jing 《菩薩瓔珞經》 Scroll 10 123
Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 4 120
Sāgaramatiparipṛcchāsūtra (Haiyi Pusa Suo Wen Jing Yin Famen Jing) 《佛說海意菩薩所問淨印法門經》 Scroll 11 120
Guang Zan Jing 《光讚經》 Scroll 4 115

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
復有七法 Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 9
復有 Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
復有大神 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 8
復有作賊 Scroll 6 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
復有 Scroll 7 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
復有諸天天子 Scroll 2 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 2
復有七法 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 11
復有 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 5
比丘復有 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 4
復有 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 5
復有 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
復有 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 3
復有 Scroll 1 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 1
復有無數人民 Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 1
復有三百優婆塞 Scroll 1 in Ren Xian Jing 《人仙經》 3
復有 Scroll 1 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 2
復有 Scroll 3 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 1
復有 Scroll 1 in Sangītisūtra 《大集法門經》 4
復有苾芻聲聞 Scroll 1 in Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 2
復有 Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《尸迦羅越六方禮經》 5
十方復有釋梵大威德諸天 Scroll 1 in Mahāsamājasūtra 《大三摩惹經》 21
復有罪人 Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 2
復有 Scroll 1 in Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 11
復有 Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 1
復有 Scroll 1 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 35