NTI Reader
NTI Reader

大铁围山 (大鐵圍山) Dà Tiě Wéi Shān

Dà Tiě Wéi Shān proper noun Great Iron Ring Mountain / Great Iron Enclosing Mountain
Domain: Buddhism 佛教
Notes: The great iron mountain surrounding the great chiliocosm 三千大千世界

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Qishi Jing 《起世經》 Scroll 4 4
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 51 3
Da Wei De Tuoluoni Jing 《大威德陀羅尼經》 Scroll 15 3
Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 2 3
Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 34 3
Sarvapuṇyasamuccayasamādhisūtra (Deng Ji Zhong De Sanmei Jing) 《等集眾德三昧經》 Scroll 1 2
Da Fa Ju Tuoluoni Jing 《大法炬陀羅尼經》 Scroll 5 2
Bodhisattvabuddhānusmṛtisamādhi (Dafangdeng Da Ji Jing Pusa Nian Fo Sanmei Fen) 《大方等大集經菩薩念佛三昧分》 Scroll 6 2
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 18 2
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 14 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
大铁围山及 大鐵圍山及 大鐵圍山及十寶山 The Lotus Sutra (Miaofa Lianhua Jing) 《妙法蓮華經》 Scroll 6 4
铁围山大铁围山 鐵圍山大鐵圍山 須彌山鐵圍山大鐵圍山 Zui Sheng Wen Pusa Shi Zhu Chu Gou Duan Jie Jing 《最勝問菩薩十住除垢斷結經》 Scroll 6 4
一大铁围山 一大鐵圍山 一大鐵圍山圍遶 Zhang Suo Zhi Lun 《彰所知論》 Scroll 1 3
大铁围山二 大鐵圍山二 大鐵圍山二山所障 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 4 3
山大铁围山 山大鐵圍山 山大鐵圍山 Sheng He Ye Ge Li Fu Da Wei Nu Wang Li Cheng Da Shen Yan Gongyang Niansong Yi Gui Fa Pin 《聖賀野紇哩縛大威怒王立成大神驗供養念誦儀軌法品》 Scroll 1 3
大铁围山外 大鐵圍山外 大鐵圍山外 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 2 3
在大铁围山 在大鐵圍山 在大鐵圍山之內 Sūtra of the Great Vows of Kṣitigarbha Bodhisattva 《地藏菩薩本願經》 Scroll 1 3
经云大铁围山 經云大鐵圍山 樓炭經云大鐵圍山 Jing Lu Yi Xiang 《經律異相》 Scroll 49 3
铁围大铁围山 鐵圍大鐵圍山 次毘那耶有山名鐵圍大鐵圍山 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 34 3
亿大铁围山 億大鐵圍山 百億大鐵圍山 Bodhisattvabuddhānusmṛtisamādhi (Dafangdeng Da Ji Jing Pusa Nian Fo Sanmei Fen) 《大方等大集經菩薩念佛三昧分》 Scroll 3 3