NTI Reader
NTI Reader

摄引 (攝引) shèyǐn

shèyǐn verb to guide and protect
Domain: Buddhism 佛教

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 60 2
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 351 2
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 485 2
Jingang Ding Jing Da Yujia Mimi Xin Di Famen Yi Jue 《金剛頂經大瑜伽祕密心地法門義訣》 Scroll 1 2
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 19 2
Amituo Jing Shu 《阿彌陀經疏》 Scroll 1 1
Abhidharmanyāyānusāraśāstra (Apidamo Shun Zheng Lilun) 《阿毘達磨順正理論》 Scroll 14 1
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 434 1
A Zha Bao Ju Yuan Shuai Da Jiang Shang Fotuo Luo Ni Jing Xiuxing Yi Gui 《阿吒薄俱元帥大將上佛陀羅尼經修行儀軌》 Scroll 1 1
Ren Wang Jing Shu 《仁王經疏》 Scroll 1 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
摄引发 攝引髮 當知此依俱有依攝引發因說 Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 60 3
摄引势力 攝引勢力 攝引勢力 Abhidharmanyāyānusāraśāstra (Apidamo Shun Zheng Lilun) 《阿毘達磨順正理論》 Scroll 14 2
摄引众生 攝引眾生 及迴彼六趣攝引眾生無傷害者 A Zha Bao Ju Yuan Shuai Da Jiang Shang Fotuo Luo Ni Jing Xiuxing Yi Gui 《阿吒薄俱元帥大將上佛陀羅尼經修行儀軌》 Scroll 1 2