NTI Reader
NTI Reader

qiáng

qiáng noun wall
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: Variant of 墙

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 5
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 21 4
Yaoshi Rulai Guan Xing Yi Gui Fa 《藥師如來觀行儀軌法》 Scroll 1 4
Susiddhikaramahātantrasādhanopāyikapaṭala (Su Xi Di Jie Luo Jing) 《蘇悉地羯羅經》 Scroll 3 4
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 25 3
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 4 3
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 4 3
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 13 2
Cibei Shui Chanfa 《慈悲水懺法》 Scroll 2 2
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 14 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
墻壁 墻壁 墻壁牢固 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 43 20
垣墻 垣墻 垣墻高十萬里 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 2 19
作墻 作墻 羊反經從土作墻非也下卑覓反杜注左傳云壁壘也字書云外露曰牆室內曰壁亦牆也說文作廦從广辟聲也广音 The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 4 9
金刚墻 金剛墻 謂金剛墻 Susiddhikaramahātantrasādhanopāyikapaṭala (Su Xi Di Jie Luo Jing) 《蘇悉地羯羅經》 Scroll 3 6
穿墻 穿墻 穿墻開藏 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 4 4
女墻 女墻 周匝女墻 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 49 4
墻倾泻 墻傾瀉 爿聲也經從土作墻俗字也下并覓反說文從广作癖形聲字經從土俗 The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 41 3
墻开 墻開 穿墻開藏 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 4 3
墻入 墻入 汝今施梯踰墻入內與吾開門 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 49 2
踰墻 踰墻 汝今施梯踰墻入內與吾開門 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 49 2