NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

qiáng

qiáng noun wall
Domain: Classical Chinese 古文
Notes: Variant of 墙

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 5
Yaoshi Rulai Guan Xing Yi Gui Fa 《藥師如來觀行儀軌法》 Scroll 1 4
Susiddhikaramahātantrasādhanopāyikapaṭala (Su Xi Di Jie Luo Jing) 《蘇悉地羯羅經》 Scroll 3 4
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 21 4
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 4 3
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 4 3
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 25 3
Cibei Shui Chanfa 《慈悲水懺法》 Scroll 2 2
Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 49 2
Da Wei De Tuoluoni Jing 《大威德陀羅尼經》 Scroll 7 2

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
墻壁 墻壁 墻壁牢固 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 43 20
垣墻 垣墻 垣墻高十萬里 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 2 19
作墻 作墻 羊反經從土作墻非也下卑覓反杜注左傳云壁壘也字書云外露曰牆室內曰壁亦牆也說文作廦從广辟聲也广音 The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 4 9
金刚墻 金剛墻 謂金剛墻 Susiddhikaramahātantrasādhanopāyikapaṭala (Su Xi Di Jie Luo Jing) 《蘇悉地羯羅經》 Scroll 3 6
穿墻 穿墻 穿墻開藏 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 4 4
女墻 女墻 周匝女墻 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 49 4
墻开 墻開 穿墻開藏 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 4 3
墻倾泻 墻傾瀉 爿聲也經從土作墻俗字也下并覓反說文從广作癖形聲字經從土俗 The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 41 3
踰墻 踰墻 汝今施梯踰墻入內與吾開門 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 49 2
音墻 音墻 上士莊反安身具也從木爿聲也爿音墻經作床非也下貪納反榻長牀也 The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 13 2

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
四重 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 5
其四 Scroll 1 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
周匝二百 Scroll 2 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 2
周匝 Scroll 3 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 2
Scroll 4 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
邊城 Scroll 1 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
Scroll 3 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
穿 Scroll 4 in Madhyamāgama 《中阿含經》 3
Scroll 12 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
王城周匝 Scroll 14 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
穿 Scroll 1 in Ku Yin Jing (Mahādukkhakāhandhasutta) 《苦陰經》 1
牢固 Scroll 43 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
開門 Scroll 49 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 2
怨賊 Scroll 3 in Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》 1
佛土周匝 Scroll 3 in Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 1
Scroll 2 in Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 1
宮室門戶 Scroll 1 in Yi Chu Pusa Benqi Jing (Abhiniṣkramaṇa) 《異出菩薩本起經》 1
猶如 Scroll 15 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
周匝 Scroll 49 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
Scroll 6 in Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》 1
屋舍 Scroll 2 in Hundred Parables Sutra (Saṅghasena) 《百喻經》 1
牢固 Scroll 1 in Fa Ji Yao Song Jing (Dharmapada) 《法集要頌經》 1
奉法 Scroll 2 in Fa Ji Yao Song Jing (Dharmapada) 《法集要頌經》 1
牢固 Scroll 1 in Zhi Gou Jing 《猘狗經》 1
山崖 Scroll 482 in The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 1