NTI Reader
NTI Reader

名曰 míng yuē

míng yuē verb to be named / to be called
Domain: Literary Chinese 文言文

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Guang Zan Jing 《光讚經》 Scroll 4 115
Pusa Yingluo Jing 《菩薩瓔珞經》 Scroll 14 91
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 16 88
Buddhanāmasahasrapañcaśatacatustripañcadaśa (Wu Qian Wu Bai Fo Ming Shen Zhou Chu Zhang Mie Zui Jing) 《五千五百佛名神呪除障滅罪經》 Scroll 4 67
Drumakinnararājaparipṛcchā (Fo Shuo Dun Zhen Tuo Luo Suo Wen Rulai Sanmei Jing) 《佛說伅真陀羅所問如來三昧經》 Scroll 1 54
Brahmaviśeṣacintīparipṛcchā (Chi Xin Fantian Suo Wen Jing) 《持心梵天所問經》 Scroll 2 54
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 68 48
Zhang Suo Zhi Lun 《彰所知論》 Scroll 1 44
Shijia Pu 《釋迦譜》 Scroll 1 43
Mātangīsūtra (She Tou Jian Taizi Ershi Ba Su Jing) 《舍頭諫太子二十八宿經》 Scroll 1 42

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
丛林名曰 叢林名曰 復有叢林名曰閻婆 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 16
母名曰 母名曰 母名曰光曜 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 6
名曰僧伽 名曰僧伽 名曰僧伽 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 21 5
城名曰 城名曰 王所治城名曰槃頭婆提 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 4
王名曰 王名曰 王名曰安和 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 4
名曰焰 名曰焰 大臣有子名曰焰鬘 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 4
梵志名曰 梵志名曰 坐中有一梵志名曰并餼 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 3
名曰百 名曰百 名曰百智 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 22 3
大臣名曰 大臣名曰 有末羅大臣名曰路夷 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 2
名曰娑罗 名曰娑羅 復有叢林名曰娑羅 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 2