NTI Reader
NTI Reader

刹利 (剎利) Shālì

Shālì proper noun Kṣatriya / Kshatriya / Kashtriya / Ksatriyah
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit equivalent: kṣatriya; a member of the military and ruling elite of the Hindu social system (Ding '剎利'; SH '剎利')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 37 74
Daśacakrakṣitigarbha (Dafangguang Shi Lun Jing) 《大方廣十輪經》 Scroll 4 47
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 34 31
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 15 30
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 54 26
Fanzhi Aboluo Yan Wen Zhong Zun Jing (Assalāyanasutta) 《梵志頞波羅延問種尊經》 Scroll 1 25
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 1 24
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 39 22
Daśacakrakṣitigarbha (Dafangguang Shi Lun Jing) 《大方廣十輪經》 Scroll 3 21
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 20

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
刹利顶 剎利頂 作剎利頂生王 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 11 64
刹利种 剎利種 出剎利種 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 42
刹利女 剎利女 若剎利女七世已來父母真正 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 34
刹利王 剎利王 剎利王種 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 33
作刹利 作剎利 以水灌頂作剎利主 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 2 21
奉事刹利 奉事剎利 剎利應奉事剎利 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 37 19
刹利众 剎利眾 一曰剎利眾 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 12
刹利族 剎利族 若有生剎利族 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 37 12
生刹利 生剎利 有生剎利 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 11
六刹利 六剎利 其朋亦與六剎利大臣而為朋友 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 10