NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

遣使 qiǎnshǐ

qiǎnshǐ verb to dispatch an envoy
Domain: History 历史

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 24 51
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 9 24
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 3 24
Sarvāstivādavinayamātṛkā (Sapoduo Bu Pi Ni Mo De Lei Jia) 《薩婆多部毘尼摩得勒伽》 Scroll 2 20
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 3 17
A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 52 17
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 4 17
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 53 16
A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 43 15
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 2 15

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
遣使人 遣使人 即遣使人詣太子所 Ding Sheng Wang Yinyuan Jing (Mandhātāvadāna) 《頂生王因緣經》 Scroll 1 35
王遣使 王遣使 王遣使者迎焉 Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 Scroll 2 17
遣使往 遣使往 遣使往詣靈鷲山中 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 3 13
遣使白佛 遣使白佛 晨朝遣使白佛 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 24 9
遣使来 遣使來 若在惡趣當遣使來 Dazhengju Wang Jing (Pāyāsisuttanta) 《大正句王經》 Scroll 1 8
遣使请 遣使請 遣使請佛 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 4 8
可遣使 可遣使 亦可遣使 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 32 6
寻遣使 尋遣使 尋遣使者 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 6
遣使语 遣使語 即便遣使語彼七岳言 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 15 5
遣使臣 遣使臣 即遣使臣往彼小國 Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 Scroll 2 4

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
遣使 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
遣使 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 1
遣使 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
遣使 Scroll 32 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
遣使 Scroll 60 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
惡趣遣使 Scroll 1 in Dazhengju Wang Jing (Pāyāsisuttanta) 《大正句王經》 2
遣使 Scroll 1 in Hu Guo Jing 《護國經》 1
遣使 Scroll 1 in Boluomen Zi Ming Zhong Ai Nian Bu Li Jing (Piyajātikasutta) 《婆羅門子命終愛念不離經》 1
遣使 Scroll 4 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
遣使 Scroll 5 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
遣使尊者阿難 Scroll 21 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 3
晨朝遣使白佛 Scroll 24 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
晨朝遣使 Scroll 35 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
四天王遣使案行天下 Scroll 3 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 2
遣使 Scroll 7 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
即便遣使 Scroll 15 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 2
剎利遣使 Scroll 15 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
遣使在前 Scroll 29 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
遣使 Scroll 1 in Sanmojie Jing (Sumāgadhāvadānasūtra) 《佛說三摩竭經》 2
遣使 Scroll 2 in Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 2
遣使 Scroll 5 in Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 6
遣使 Scroll 8 in Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 1
遣使 Scroll 1 in Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》 1
遣使 Scroll 2 in Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 2
遣使 Scroll 1 in Jātaka Stories of the Bodhisattva (Pusa Ben Xing Jing) 《菩薩本行經》 2