NTI Reader
NTI Reader

遣使 qiǎnshǐ

qiǎnshǐ verb to dispatch an envoy
Domain: Literary Chinese 文言文

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 24 51
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 9 24
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 3 24
Sarvāstivādavinayamātṛkā (Sapoduo Bu Pi Ni Mo De Lei Jia) 《薩婆多部毘尼摩得勒伽》 Scroll 2 20
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 4 17
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 3 17
A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 52 17
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 53 16
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 2 15
A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 43 15

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
遣使人 遣使人 即遣使人詣太子所 Ding Sheng Wang Yinyuan Jing (Mandhātāvadāna) 《頂生王因緣經》 Scroll 1 34
王遣使 王遣使 王遣使者迎焉 Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 Scroll 2 16
遣使往 遣使往 遣使往看 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 7 12
遣使白佛 遣使白佛 晨朝遣使白佛 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 24 9
遣使请 遣使請 遣使請佛 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 4 8
先遣使 先遣使 然今先遣使在前耶 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 29 6
遣使来 遣使來 若在惡趣當遣使來 Dazhengju Wang Jing (Pāyāsisuttanta) 《大正句王經》 Scroll 1 6
寻遣使 尋遣使 尋遣使者 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 6
可遣使 可遣使 亦可遣使 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 32 6
遣使语 遣使語 即便遣使語彼七岳言 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 15 5