NTI Reader
NTI Reader

善根 shàngēn

shàngēn phrase virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit: kuśalamūla, Pāli: kusalamūla. There are different enumerations of wholesome roots. One is (1) alobha 'nongreed,' (2) adveṣa 'nonhatred,' and (3) nondelusion 'amoha.' (BL 'kuśalamūla'; FGDB '善根'). For example, 是菩薩有大智慧深善根 'A bodhisattva has great wisdom and deep roots of virtue (Xiaopin, scroll 7 《小品般若波羅蜜經》).

Contained in

不善根三不善根四善根少善根十善根本业道十不善根本业道善根增长修善根

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 20 198
Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 19 157
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 35 137
Huayan Jing Tan Xuan Ji 《華嚴經探玄記》 Scroll 7 130
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 30 122
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 6 122
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 352 108
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 15 104
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 543 102
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 61 102

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
种善根 種善根 不修三種善根芽 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 4 29
三善根 三善根 謂三善根 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 17
善根成就 善根成就 若我善根成就得己利者 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 7 6
癡善根 癡善根 無癡善根 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 6
善根因缘 善根因緣 是諸眾生以是善根因緣故 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 1 6
善根力 善根力 此諸仙人皆以宿種善根力故 Geigu Zhangzhe Nu De Du Jing (Sumāgadhavadānasūtra) 《佛說給孤長者女得度因緣經》 Scroll 3 5
善根如实知 善根如實知 善根如實知 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 14 4
善根成熟 善根成熟 得其善根成熟時故 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 2 4
善根生 善根生 我等今者於是善根生隨喜心 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 2 4
恚善根 恚善根 無恚善根 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 4