NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

善根 shàngēn

shàngēn phrase virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit: kuśalamūla, Pāli: kusalamūla. There are different enumerations of wholesome roots. One is (1) alobha 'nongreed,' (2) adveṣa 'nonhatred,' and (3) nondelusion 'amoha.' (BL 'kuśalamūla'; FGDB '善根'). For example, 是菩薩有大智慧深善根 'A bodhisattva has great wisdom and deep roots of virtue (Xiaopin, scroll 7 《小品般若波羅蜜經》).

Contained in

不善根三不善根四善根少善根善根增长修善根

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 20 198
Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 19 157
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 35 137
Huayan Jing Tan Xuan Ji 《華嚴經探玄記》 Scroll 7 130
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 30 122
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 6 122
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 352 108
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 15 104
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 61 102

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
种善根 種善根 不修三種善根芽 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 4 29
三善根 三善根 謂三善根 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 17
善根因缘 善根因緣 是諸眾生以是善根因緣故 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 1 6
癡善根 癡善根 無癡善根 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 6
善根成就 善根成就 若我善根成就得己利者 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 7 6
善根力 善根力 此諸仙人皆以宿種善根力故 Geigu Zhangzhe Nu De Du Jing (Sumāgadhavadānasūtra) 《佛說給孤長者女得度因緣經》 Scroll 3 5
善根生 善根生 我等今者於是善根生隨喜心 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 2 4
知善根 知善根 知善根 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 7 4
无贪善根 無貪善根 無貪善根 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 4
恚善根 恚善根 無恚善根 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 4

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
善根 Scroll 8 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
善根 Scroll 9 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
善根 Scroll 10 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
我等善根減損 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
善根成熟 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 2
善根解脫 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 2
善根 Scroll 1 in Sangītisūtra 《大集法門經》 4
善根 Scroll 4 in Qishi Jing 《起世經》 1
前世善根 Scroll 7 in Qishi Jing 《起世經》 7
善根 Scroll 4 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
善根增上 Scroll 7 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 5
善根 Scroll 7 in Madhyamāgama 《中阿含經》 6
善根不斷 Scroll 27 in Madhyamāgama 《中阿含經》 9
善根善根 Scroll 58 in Madhyamāgama 《中阿含經》 5
善根 Scroll 59 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
善根不斷 Scroll 1 in Anoufeng Jing (Udaka Sutta) 《阿耨風經》 6
善根 Scroll 1 in Fo Weishou Jia Zhengzhe Shuo Yebao Chabie Jing (Śukasūtra)《佛為首迦長者說業報差別經》 3
比丘以此喜樂善根 Scroll 9 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
善根如實知 Scroll 14 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 6
宿命善根 Scroll 22 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
惠施善根功德 Scroll 23 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 5
世尊善根 Scroll 35 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
善根 Scroll 2 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
退失善根 Scroll 8 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
宿善根 Scroll 12 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 2