NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

婆伽婆 Pójiāpó

Pójiāpó proper noun Bhagavat / Bhagavan / Bhagwan / Bhagawan
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit equivalent: bhagavān; title in Hinduism and Buddhism meaning Adorable One or Blessed One; one of the ten epitahs of the Buddha

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Mahāmeghasūtra (Da Yun Jing Qing Yu Pin Di Liu Shi Si) 《大雲經請雨品第六十四》 Scroll 1 57
Mahāmeghasūtra (Da Yun Lun Qing Yu Jing) 《大雲輪請雨經》 Scroll 1 54
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 51 23
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 30 21
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 29 19
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 52 17
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 25 17
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 26 17
Mahākaruṇāpuṇḍarīkasūtra (Dabei Jing) 《大悲經》 Scroll 4 15
Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》 Scroll 11 15

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
婆伽婆在 婆伽婆在 婆伽婆在舍婆提城迦利羅石室 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 176
婆伽婆帝 婆伽婆帝 南無婆伽婆帝可畏雷音妙威無垢光功德寶瞿那莊嚴頂顯赫開敷善生生功德毘盧遮那自在王如來 Buddhanāmasahasrapañcaśatacatustripañcadaśa (Wu Qian Wu Bai Fo Ming Shen Zhou Chu Zhang Mie Zui Jing) 《五千五百佛名神呪除障滅罪經》 Scroll 1 154
南无婆伽婆 南無婆伽婆 南無婆伽婆 Da Zhuangyan Lun Jing (Kalpanāmaṇḍitikā) 《大莊嚴論經》 Scroll 6 142
尔时婆伽婆 爾時婆伽婆 爾時婆伽婆即度彼人令得出家 Da Zhuangyan Lun Jing (Kalpanāmaṇḍitikā) 《大莊嚴論經》 Scroll 10 117
大德婆伽婆 大德婆伽婆 大德婆伽婆 Mahākaruṇāpuṇḍarīkasūtra (Dabei Jing) 《大悲經》 Scroll 1 94
一时婆伽婆 一時婆伽婆 一時婆伽婆 Ku Yin Jing (Mahādukkhakāhandhasutta) 《苦陰經》 Scroll 1 72
佛婆伽婆 佛婆伽婆 明行足乃至佛婆伽婆 Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 3 52
婆伽婆住 婆伽婆住 婆伽婆住王舍城迦蘭陀鳥竹林之內 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 1 39
婆伽婆释迦牟尼 婆伽婆釋迦牟尼 婆伽婆釋迦牟尼多陀阿伽度 Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 21 7
婆伽婆住舍 婆伽婆住舍 婆伽婆住舍婆提城祇陀樹林給孤獨園 Jinse Wang Jing (Kanakavarṇapūrvayoga)《金色王經》 Scroll 1 6

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
婆伽婆婆提迦利石室 Scroll 1 in Qishi Jing 《起世經》 1
婆伽婆迦利 Scroll 1 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
婆伽婆舍衛城祇樹給孤獨園 Scroll 1 in Salt Water Parable Sūtra 《鹹水喻經》 1
婆伽婆舍衛城祇樹給孤獨園 Scroll 1 in Ding Sheng Wang Gushi Jing 《頂生王故事經》 1
婆伽婆鹿野苑 Scroll 1 in Li Shui Jing (Pacalā Sutta) 《離睡經》 1
婆伽婆鹿野苑 Scroll 1 in Qiu Yu Jing (Anaṅgaṇasutta) 《求欲經》 1
婆伽婆羅閱祇迦蘭陀竹園 Scroll 1 in Shou Sui Jing (Anumānasutta) 《受歲經》 1
婆伽婆欝鞞羅 Scroll 1 in Fanzhi Ji Shui Jing Jing (Vatthūpamasūtta) 《梵志計水淨經》 1
一時婆伽婆 Scroll 1 in Ku Yin Jing (Mahādukkhakāhandhasutta) 《苦陰經》 1
婆伽婆舍衛城祇樹給孤獨園 Scroll 1 in Le Xiang Jing (Mulapariyāyasutta) 《樂想經》 1
婆伽婆跋耆 Scroll 1 in Anoufeng Jing (Udaka Sutta) 《阿耨風經》 1
婆伽婆迦維羅衛 Scroll 1 in Qutanmi Ji Guo Jing (Gotamī) 《瞿曇彌記果經》 1
婆伽婆水上 Scroll 1 in Zhanpo Biqiu Jing (Kāraṇḍavasutta) 《瞻婆比丘經》 1
婆伽婆跋祇鹿野園 Scroll 1 in Mo Rao Luan Jing 《魔嬈亂經》 1
婆伽婆舍衛城鹿講堂 Scroll 1 in Shu Jing (Gaṇakamoggallāānasutta) 《數經》 1
婆伽婆舍衛城祇樹給孤獨園 Scroll 1 in Sudatta Sutta (Velāma) 《須達經》 1
婆伽婆蘭若竹園 Scroll 1 in Fo Wei Huangzuyuan Lao Poluomen Shuo Xue Jing (Verañja) 《佛為黃竹園老婆羅門說學經》 1
婆伽婆舍衛城祇樹給孤獨園 Scroll 1 in Zun Shang Jing (Lomasakaṅgiyabhaddekarattasutta)《尊上經》 1
婆伽婆舍衛城祇樹給孤獨園 Scroll 1 in Yingwu Jing (Śukasūtra)《鸚鵡經》 1
婆伽婆舍衛城祇樹給孤獨園 Scroll 1 in Yi Jing (Ummagga)《意經》 1
婆伽婆法治 Scroll 1 in Ying Fa Jing (Mahādhammasamādānasutta) 《應法經》 1
婆伽婆舍衛城祇樹給孤獨園 Scroll 1 in Ba Guan Zhai Jing 《八關齋經》 1
婆伽婆舍衛城祇樹給孤獨園 Scroll 1 in Bimosu Jing (Vekhaṇasasutta) 《鞞摩肅經》 1
婆伽婆舍衛城祇樹給孤獨園 Scroll 1 in Boluomen Zi Ming Zhong Ai Nian Bu Li Jing (Piyajātikasutta) 《婆羅門子命終愛念不離經》 1
婆伽婆舍衛城祇樹給孤獨園 Scroll 1 in Sutra on the Parable of the Arrow (Cūlamāluṅkyasutta) 《箭喻經》 1