NTI Reader
NTI Reader

婆伽婆 Pójiāpó

Pójiāpó proper noun Bhagavat / Bhagavan / Bhagwan / Bhagawan
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit equivalent: bhagavān; title in Hinduism and Buddhism meaning Adorable One or Blessed One; one of the ten epitahs of the Buddha

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Mahāmeghasūtra (Da Yun Jing Qing Yu Pin Di Liu Shi Si) 《大雲經請雨品第六十四》 Scroll 1 57
Mahāmeghasūtra (Da Yun Lun Qing Yu Jing) 《大雲輪請雨經》 Scroll 1 54
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 51 23
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 30 21
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 29 19
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 26 17
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 25 17
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 52 17
Mahākaruṇāpuṇḍarīkasūtra (Dabei Jing) 《大悲經》 Scroll 4 15
Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》 Scroll 11 15

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
婆伽婆在 婆伽婆在 婆伽婆在舍婆提城迦利羅石室 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 176
婆伽婆帝 婆伽婆帝 南無婆伽婆帝可畏雷音妙威無垢光功德寶瞿那莊嚴頂顯赫開敷善生生功德毘盧遮那自在王如來 Buddhanāmasahasrapañcaśatacatustripañcadaśa (Wu Qian Wu Bai Fo Ming Shen Zhou Chu Zhang Mie Zui Jing) 《五千五百佛名神呪除障滅罪經》 Scroll 1 154
南无婆伽婆 南無婆伽婆 南無婆伽婆 Da Zhuangyan Lun Jing (Kalpanāmaṇḍitikā) 《大莊嚴論經》 Scroll 6 142
尔时婆伽婆 爾時婆伽婆 爾時婆伽婆即度彼人令得出家 Da Zhuangyan Lun Jing (Kalpanāmaṇḍitikā) 《大莊嚴論經》 Scroll 10 117
大德婆伽婆 大德婆伽婆 大德婆伽婆 Mahākaruṇāpuṇḍarīkasūtra (Dabei Jing) 《大悲經》 Scroll 1 94
一时婆伽婆 一時婆伽婆 一時婆伽婆 Ku Yin Jing (Mahādukkhakāhandhasutta) 《苦陰經》 Scroll 1 72
佛婆伽婆 佛婆伽婆 明行足乃至佛婆伽婆 Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 3 52
婆伽婆住 婆伽婆住 婆伽婆住王舍城迦蘭陀鳥竹林之內 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 1 39
婆伽婆释迦牟尼 婆伽婆釋迦牟尼 婆伽婆釋迦牟尼多陀阿伽度 Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 21 7
婆伽婆遊 婆伽婆遊 一時婆伽婆遊阿踰闍強伽河岸 Vyāsaparipṛcchā (Piyesuo Wen Jing) 《毘耶娑問經》 Scroll 1 6