NTI Reader
NTI Reader

婆誐嚩帝 Pó'éfú Dì

Pó'éfú Dì proper noun Bhagavat / Bhagavan / Bhagwan / Bhagawan
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit equivalent: bhagavān; title in Hinduism and Buddhism meaning Adorable One or Blessed One; one of the ten epitahs of the Buddha

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Da Fo Ding Rulai Fang Guang Xi Da Duo Bo Da Luo Tuoluoni 《大佛頂如來放光悉怛多鉢怛囉陀羅尼》 Scroll 1 12
Rāṣṭrapālaparipṛcchāsūtra (Fo Shuo Jingang Xiang Pusa Da Ming Chengjiu Yi Gui Jing) 《佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經》 Scroll 2 11
Niansong Jie Hufa Putong Zhu Bu 《念誦結護法普通諸部》 Scroll 1 8
Yan Luo Wang Gong Xing Fa Cidi 《焰羅王供行法次第》 Scroll 1 5
Luo Fu Na Shuo Jiu Liao Xiao Er Jibing Jing 《囉嚩拏說救療小兒疾病經》 Scroll 1 5
Pretamukhāgnijvālayaśarakāradhāraṇīsūtra (Fo Shuo Jiuba Yan Kou E Gui Tuoluoni Jing) 《佛說救拔焰口餓鬼陀羅尼經》 Scroll 1 4
Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 Scroll 5 2
Bhagavatīprajñāpāramitāpañcaśatikasūtra 《佛說五十頌聖般若波羅蜜經》 Scroll 1 2
Fo Ding Zun Sheng Tuoluoni Niansong Yi Gui Fa 《佛頂尊勝陀羅尼念誦儀軌法》 Scroll 1 2
Rāṣṭrapālaparipṛcchāsūtra (Fo Shuo Jingang Xiang Pusa Da Ming Chengjiu Yi Gui Jing) 《佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經》 Scroll 1 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
谟婆誐嚩帝 謨婆誐嚩帝 娜謨婆誐嚩帝 Achu Rulai Niansong Gongyang Fa 《阿閦如來念誦供養法》 Scroll 1 33
慕婆誐嚩帝 慕婆誐嚩帝 娜慕婆誐嚩帝阿屈閦鞞 Niansong Jie Hufa Putong Zhu Bu 《念誦結護法普通諸部》 Scroll 1 9
婆誐嚩帝苏 婆誐嚩帝蘇 娜慕婆誐嚩帝蘇姑蘇密多失里曳 Niansong Jie Hufa Putong Zhu Bu 《念誦結護法普通諸部》 Scroll 1 3
婆誐嚩帝萨 婆誐嚩帝薩 曩謨婆誐嚩帝薩哩嚩 Sarvadurgatipariśodhanauṣṇīṣavijayadhāraṇī (Fo Shuo Yiqie Rulai Wu Se Ni Sha Zui Sheng Zong Chi Jing) 《佛說一切如來烏瑟膩沙最勝總持經》 Scroll 1 2
婆誐嚩帝尾 婆誐嚩帝尾 曩謨婆誐嚩帝尾補攞嚩娜曩建贊 Bodhimaṇḍalalakṣālaṁkāranāmadhāraṇī (Puti Chang Zhuangyan Tuoluoni Jing) 《菩提場莊嚴陀羅尼經》 Scroll 1 2
婆誐嚩帝嚩 婆誐嚩帝嚩 俱羅耶曩謨婆誐嚩帝嚩日囉俱羅耶曩謨婆 Da Fo Ding Rulai Fang Guang Xi Da Duo Bo Da Luo Tuoluoni 《大佛頂如來放光悉怛多鉢怛囉陀羅尼》 Scroll 1 2
婆誐嚩帝钵 婆誐嚩帝缽 誐跢俱羅耶曩謨婆誐嚩帝鉢娜麼 Da Fo Ding Rulai Fang Guang Xi Da Duo Bo Da Luo Tuoluoni 《大佛頂如來放光悉怛多鉢怛囉陀羅尼》 Scroll 1 2