NTI Reader
NTI Reader

婆誐嚩帝 Pó'éfú Dì

Pó'éfú Dì proper noun Bhagavat / Bhagavan / Bhagwan / Bhagawan
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit equivalent: bhagavān; title in Hinduism and Buddhism meaning Adorable One or Blessed One; one of the ten epitahs of the Buddha

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
谟婆誐嚩帝 謨婆誐嚩帝 娜謨婆誐嚩帝 Achu Rulai Niansong Gongyang Fa 《阿閦如來念誦供養法》 Scroll 1 33
慕婆誐嚩帝 慕婆誐嚩帝 娜慕婆誐嚩帝阿屈閦鞞 Niansong Jie Hufa Putong Zhu Bu 《念誦結護法普通諸部》 Scroll 1 9
婆誐嚩帝苏 婆誐嚩帝蘇 娜慕婆誐嚩帝蘇姑蘇密多失里曳 Niansong Jie Hufa Putong Zhu Bu 《念誦結護法普通諸部》 Scroll 1 3
婆誐嚩帝萨 婆誐嚩帝薩 曩謨婆誐嚩帝薩哩嚩 Sarvadurgatipariśodhanauṣṇīṣavijayadhāraṇī (Fo Shuo Yiqie Rulai Wu Se Ni Sha Zui Sheng Zong Chi Jing) 《佛說一切如來烏瑟膩沙最勝總持經》 Scroll 1 2
婆誐嚩帝钵 婆誐嚩帝缽 誐跢俱羅耶曩謨婆誐嚩帝鉢娜麼 Da Fo Ding Rulai Fang Guang Xi Da Duo Bo Da Luo Tuoluoni 《大佛頂如來放光悉怛多鉢怛囉陀羅尼》 Scroll 1 2
婆誐嚩帝嚩 婆誐嚩帝嚩 俱羅耶曩謨婆誐嚩帝嚩日囉俱羅耶曩謨婆 Da Fo Ding Rulai Fang Guang Xi Da Duo Bo Da Luo Tuoluoni 《大佛頂如來放光悉怛多鉢怛囉陀羅尼》 Scroll 1 2
婆誐嚩帝尾 婆誐嚩帝尾 曩謨婆誐嚩帝尾補攞嚩娜曩建贊 Bodhimaṇḍalalakṣālaṁkāranāmadhāraṇī (Puti Chang Zhuangyan Tuoluoni Jing) 《菩提場莊嚴陀羅尼經》 Scroll 1 2