NTI Reader
NTI Reader

婆伽梵 Pójiāfàn

Pójiāfàn proper noun Bhagavat / Bhagavan / Bhagwan / Bhagawan
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit equivalent: bhagavān; title in Hinduism and Buddhism meaning Adorable One or Blessed One; one of the ten epitahs of the Buddha

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Sarvatathāgatatattvasaṁgraha (Jingang Ding Yiqie Rulai Zhenshi She Dasheng Xian Zheng Da Jiao Wang Jing) 《金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經》 Scroll 1 26
Sarvatathāgatatattvasaṁgraha (Jingang Ding Yiqie Rulai Zhenshi She Dasheng Xian Zheng Da Jiao Wang Jing) 《金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經》 Scroll 2 26
Fo Ding Dabai Sangai Tuoluoni Jing 《佛頂大白傘蓋陀羅尼經》 Scroll 1 12
Fo Shuo Wenshu Pusa Zui Sheng Zhenshi Mingyi Jing 《佛說文殊菩薩最勝真實名義經》 Scroll 1 7
Yaoshi Liuli Guang Wang Qi Fo Benyuan Gongde Jing Niansong Yi Gui 《藥師琉璃光王七佛本願功德經念誦儀軌》 Scroll 1 5
Yaoshi Liuli Guang Wang Qi Fo Benyuan Gongde Jing Niansong Yi Gui 《藥師琉璃光王七佛本願功德經念誦儀軌》 Scroll 2 5
Śuraṅgamasūtra (Da Fo Ding Rulai Mi Yin Xiu Zheng Liaoyi Zhu Pusa Wan Xing Shou Leng Yan Jing) 《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》 Scroll 7 4
Notes on the Meaning of the Śūraṅgama Sūtra 《首楞嚴義疏注經》 Scroll 7 3
Sarvatathāgatatattvasaṁgraha (Jingang Ding Yiqie Rulai Zhenshi She Dasheng Xian Zheng Da Jiao Wang Jing) 《金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經》 Scroll 3 3
Śālistambhakasūtra (Cishi Pusa Suo Shuo Dasheng Yuan Sheng Dao Nian Gan Yu Jing) 《慈氏菩薩所說大乘緣生稻卄幹喻經》 Scroll 1 3

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
婆伽梵持 婆伽梵持 即彼婆伽梵持金剛 Sarvatathāgatatattvasaṁgraha (Jingang Ding Yiqie Rulai Zhenshi She Dasheng Xian Zheng Da Jiao Wang Jing) 《金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經》 Scroll 1 25
婆伽梵如来 婆伽梵如來 南無歸依供養婆伽梵如來應正等覺 Yaoshi Liuli Guang Wang Qi Fo Benyuan Gongde Jing Niansong Yi Gui 《藥師琉璃光王七佛本願功德經念誦儀軌》 Scroll 1 14
南谟婆伽梵 南謨婆伽梵 南謨婆伽梵如來俱囉耶 Fo Ding Dabai Sangai Tuoluoni Jing 《佛頂大白傘蓋陀羅尼經》 Scroll 1 10
一时婆伽梵 一時婆伽梵 一時婆伽梵住王舍城鷲峰山中 Śālistambhakasūtra (Cishi Pusa Suo Shuo Dasheng Yuan Sheng Dao Nian Gan Yu Jing) 《慈氏菩薩所說大乘緣生稻卄幹喻經》 Scroll 1 8
供养婆伽梵 供養婆伽梵 南無歸依供養婆伽梵如來應正等覺 Yaoshi Liuli Guang Wang Qi Fo Benyuan Gongde Jing Niansong Yi Gui 《藥師琉璃光王七佛本願功德經念誦儀軌》 Scroll 1 6
婆伽梵住 婆伽梵住 婆伽梵住靈鷲山寶蓋鹿母 Tathāgatagarbhasūtra (Dafang Guang Rulai Cang Jing) 《大方廣如來藏經》 Scroll 1 5
尔时婆伽梵 爾時婆伽梵 爾時婆伽梵敷座而坐 Fo Ding Dabai Sangai Tuoluoni Jing 《佛頂大白傘蓋陀羅尼經》 Scroll 1 5
婆伽梵在 婆伽梵在 一時婆伽梵在三十三天善法堂 Fo Ding Dabai Sangai Tuoluoni Jing 《佛頂大白傘蓋陀羅尼經》 Scroll 1 4
婆伽梵金刚手 婆伽梵金剛手 則彼婆伽梵金剛手 Sarvatathāgatatattvasaṁgraha (Jingang Ding Yiqie Rulai Zhenshi She Dasheng Xian Zheng Da Jiao Wang Jing) 《金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經》 Scroll 1 4
住婆伽梵 住婆伽梵 住婆伽梵位 Scripture for Humane Kings 《佛說仁王般若波羅蜜經》 Scroll 2 3