NTI Reader
NTI Reader

心所 xīn suǒ

xīn suǒ noun a mental factor
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit equivalent: caitasika, Pāli: cetasika; the aspects of the mind that understand the characteristics of an object

Contained in

随心所欲心所法心所有法

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
心所念 心所念 具知人心所念 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 27
心所愿 心所願 及心所願乃至果位 Ren Xian Jing 《人仙經》 Scroll 1 15
心所念法 心所念法 觀諸眾生心所念法 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 16 11
心所乐 心所樂 而得心所樂 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 44 8
心所欲 心所欲 心所欲圖惡者莫聽 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 8
心所疑 心所疑 梵志陳其心所疑 Fanmoyu Jing (Brahmāyusutta) 《梵摩渝經》 Scroll 1 5
心所求 心所求 唯上諸君金銀雜寶恣心所求 Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 Scroll 2 4
心所喜 心所喜 心所喜 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 3 4
心所怀 心所懷 心所懷愁慼 Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 3 3
心所爱 心所愛 心所愛重 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 3 3