NTI Reader
NTI Reader

正方便 zhèng fāngbiàn

zhèng fāngbiàn proper noun Right Effort
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit equivalent: samyag-vyāyāma, Pāli: sammā-vāyāma; the sixth element of the Eight-fold Noble Path 八正道

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 28 35
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 49 10
Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 48 9
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 7
Saṃyuktābhidharmahṛdaya śāstra 《雜阿毘曇心論》 Scroll 8 5
Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 5 5
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 22 4
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 11 4
Bodhisattvabhūmi (Pusa Xing Chi Jing) 《菩薩地持經》 Scroll 8 4
Lokadharaparipṛcchā (Chi Ren Pusa Jing) 《持人菩薩經》 Scroll 3 4

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
正方便正念 正方便正念 精進猗定捨覺支正見正方便正念正定喜覺 Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 48 7
谓正方便 謂正方便 是謂正方便 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 49 6
正方便修 正方便修 壞正方便修 Saṃyuktābhidharmahṛdaya śāstra 《雜阿毘曇心論》 Scroll 2 5
正方便生 正方便生 正方便生正念 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 49 4
正方便中 正方便中 皆令住於正方便中 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 1 4
正觉正方便 正覺正方便 疑壞正見正覺正方便 Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 25 4
正方便事 正方便事 一者於義正方便事 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 22 4
正见正方便 正見正方便 正見正方便正覺 Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 32 4
觉支正方便 覺支正方便 定捨覺支正方便正定 Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 48 4
及正方便 及正方便 由於彼滅所發意樂及正方便無 Abhidharmasamuccayavyākhyā (Dasheng Apidamo Za Ji Lun) 《大乘阿毘達磨雜集論》 Scroll 8 3