NTI Reader
NTI Reader

善男子 shàn nánzǐ

shàn nánzǐ phrase a good man / a son of a noble family
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit equivalent: kulaputra

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 166 165
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 28 155
Mahāparinirvāṇasūtra (Mahayana Mahaparinirvana sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 14 147
Dharmasaṃgītisūtra (Fo Shuo Fa Ji Jing) 《佛說法集經》 Scroll 1 143
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 334 140
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 165 134
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 431 131
Mahāparinirvāṇasūtra (Mahayana Mahaparinirvana sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 15 131
Mahāparinirvāṇasūtra (Mahayana Mahaparinirvana sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 31 130
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 542 126

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
谓善男子 謂善男子 謂善男子種種工巧業處以自營生 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 4 23
陀善男子 陀善男子 心為慈愍其耶輸陀善男子故 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 35 22
善男子等 善男子等 若有上根善男子等 Xin Fo Gongde Jing 《信佛功德經》 Scroll 1 21
善男子捷 善男子捷 有善男子捷疾具足 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 32 18
善男子难陀 善男子難陀 善男子難陀知量而食 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 11 14
善男子善女人 善男子善女人 善男子善女人 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 6 10
善男子剃除 善男子剃除 所以善男子剃除鬚髮 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 4 10
善男子父 善男子父 其耶輸陀善男子父 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 35 9
大善男子 大善男子 大善男子 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 8 9
信善男子 信善男子 若有信善男子 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 21 7