NTI Reader
NTI Reader

西泠印社 Xīlíng Yìn Shè

Xīlíng Yìn Shè proper noun Xiling Society of Seal Arts / Xiling Seal Society
Domain: Art 艺术 , Subdomain: Seal Carving 篆刻
Notes: Located in Hangzhou, China