NTI Reader
NTI Reader

无生 (無生) wúshēng

wúshēng adjective anutpāda / unproduced / non-arising
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit equivalent: anutpāda, Japanese: mushō; in the sense of not coming into existence (BL 'anutpāda'; FGDB '無生'; MW 'anutpāda')

Contained in

净土生无生论无生智无生忍无生命大乘无生方便门无生法忍无生忍法修习无生忍无生性诸法无生体性生忍法忍 ,无生法忍悟无生忍无生忍无生法忍

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 74 282
Commentary on the Mūlamadhyamakakārikā 《中觀論疏》 Scroll 3 209
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 110 170
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 107 156
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 111 150
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 108 150
Jingang Sanmei Jing Lun 《金剛三昧經論》 Scroll 2 136
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 109 130
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 112 114
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 314 108

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
无生死 無生死 無食無生死 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 43 24
无生灭 無生滅 而證無生滅 Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 Scroll 1 19
无生法 無生法 證無生法 Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 Scroll 2 8
住无生 住無生 我住無生際 Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 Scroll 1 8
无生老病 無生老病 救諸下劣使住彼岸無生老病死 Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 Scroll 4 7
无生际 無生際 我住無生際 Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 Scroll 1 7
证无生 證無生 而證無生滅 Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 Scroll 1 5
界无生 界無生 耳界無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 46 4
尽无生 儘無生 乃至漏盡無生果者 Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 Scroll 2 4
食无生 食無生 無食無生死 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 43 4