NTI Reader
NTI Reader

施护 (施護) Shī Hù

Shī Hù proper noun Dānapāla / Danapala
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: India 印度 , Concept: Monastic 师父
Notes: Sanskrit equivalent: dānapāla, Indian Buddhist monk who travelled to China during the Northern Song (BL 'Dānapāla'; FGDB '施護')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 43 5
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 4 2
Song Biographies of Eminent Monks 《宋高僧傳》 Scroll 3 2
Yue Yu Jing (Candropamasūtra) 《月喻經》 Scroll 1 1
Nāmasaṅgīti (Fo Shuo Zui Shengmiao Jixiang Genben Zhi Zuishang Mimi Yiqie Mingyi Sanmodi Fen) 《佛說最勝妙吉祥根本智最上祕密一切名義三摩地分》 Scroll 2 1
Ji Zhu Fabao Zuishang Yi Lun 《集諸法寶最上義論》 Scroll 2 1
Prajñāpāramitāsaṁgrahakārikāvivaraṇa (Fomu Boreboluomiduo Yuan Ji Yaoyi Shi Lun) 《佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論》 Scroll 3 1
Padmacintāmaṇidhāraṇīsūtra (Fo Shuo Ruyi Moni Tuoluoni Jing) 《佛說如意摩尼陀羅尼經》 Scroll 1 1
Viśeṣavatīnamadhāraṇīsūtra (Fo Shuo Zuishang Yi Tuoluoni Jing) 《佛說最上意陀羅尼經》 Scroll 1 1
Sarvatathāgatakāyavākcittarahasyaguhyasamājamahākalparāja (Fo Shuo Yiqie Rulai Jingang San Ye Zuishang Mimi Da Jiao Wang Jing) 《佛說一切如來金剛三業最上祕密大教王經》 Scroll 7 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
臣施护 臣施護 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 1 232
施护奉 施護奉 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 Sangītisūtra 《大集法門經》 Scroll 1 157
施护等 施護等 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 1 77
法天施护 法天施護 法天施護並除朝奉大夫試鴻臚 A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 43 4
施护译 施護譯 傳法大師賜紫臣施護譯 Srīvajramaṇḍālaṁkāramahātantrarāja (Fo Shuo Jingang Chang Zhuangyan Boreboluomiduo Jiao Zhong Yi Fen) 《佛說金剛場莊嚴般若波羅蜜多教中一分》 Scroll 1 4
三藏施护 三藏施護 烏填曩國三藏施護來 A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 43 2