NTI Reader
NTI Reader

因明 yīnmíng

yīnmíng noun Buddhist logic / hetuvidyā
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit equivalent: hetuvidyā (BL 'hetuvidyā'; Ding '因明'; FGDB '因明'; SH '因明')

Contained in

因明学因明正理门论本因明正理门论因明入正理论因明入正理论疏因明义断因明入正理论义纂要因明大疏因明八门因明八义悟因明果

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Commentary on Nyāyamukha 《因明入正理論疏》 Scroll 1 68
A Summary of the Meaning of Nyāyamukha 《因明義斷》 Scroll 1 37
Notes on Nyāyamukha 《理門論述記》 Scroll 1 23
A Summary of Nyāyamukha 《因明入正理論義纂要》 Scroll 1 21
Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apitan Ba Jiandu Lun) 《阿毘曇八犍度論》 Scroll 29 17
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 195 17
Zong Jing Lu 《宗鏡錄》 Scroll 51 13
Commentary on Nyāyamukha 《因明入正理論疏》 Scroll 2 10
A Biography of the Tripitaka Master of the Great Ci'en Monastery of the Great Tang Dynasty 《大唐大慈恩寺三藏法師傳》 Scroll 8 10
Commentary on Nyāyamukha 《因明入正理論疏》 Scroll 3 9

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
因明论 因明論 因明論 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 4 15
诸法因明 諸法因明 諸法因明 Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apitan Ba Jiandu Lun) 《阿毘曇八犍度論》 Scroll 29 13
法因明 法因明 法因明 Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apitan Ba Jiandu Lun) 《阿毘曇八犍度論》 Scroll 29 12
因明处 因明處 何因明處 Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 15 8
因明立 因明立 因明立所 Śuraṅgamasūtra (Da Fo Ding Rulai Mi Yin Xiu Zheng Liaoyi Zhu Pusa Wan Xing Shou Leng Yan Jing) 《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》 Scroll 4 8
二因明 二因明 二因明 Fo Shuo Zaoxiang Liangdu Jing Jie 《佛說造像量度經解》 Scroll 1 7
根因明 根因明 諸根因明更樂 Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apitan Ba Jiandu Lun) 《阿毘曇八犍度論》 Scroll 21 6
中因明 中因明 何故此中因明無明而作論耶 Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 25 4
因明师 因明師 過類異因明師所說次第 Nyāyamukha (Yinming Zheng Li Men Lun Ben) 《因明正理門論本》 Scroll 1 4
因明触 因明觸 諸根因明觸 Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apidamo Fa Zhi Zu Lun) 《阿毘達磨發智論》 Scroll 15 3