NTI Reader
NTI Reader

瑜伽行派 yújiā Xíng Pài

yújiā Xíng Pài proper noun Yogācāra School
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Mahāyāna Buddhism 大乘佛教 , Concept: School 宗
Notes: See 瑜伽宗