NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

一乘 yī shèng

yī shèng proper noun ekayāna / one vehicle
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit equivalent: ekayāna, Japanese: ichijō; the one vehicle to transport people from 生死 saṃsāra to 涅槃 Nirvāṇa (BCSD '一乘'; BL 'ekayāna'; FGDB '一乘')

Contained in

胜鬘师子吼一乘大方便方广经胜鬘师子吼一乘大方便方广经释迦文尼佛金刚一乘修行仪轨法品究竟一乘宝性论华严一乘教义分齐章华严一乘十玄门华严一乘法界图华严一乘成佛妙义第一乘华严一乘教分记

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Fajie Tu Ji Cong Sui Lu 《法界圖記叢髓錄》 Scroll 1 166
Huayan Jing Nei Zhang Men Deng Za Kong Mu Zhang 《華嚴經內章門等雜孔目章》 Scroll 4 129
Huayan One Vehicle Classification of the Teachings 《華嚴一乘教義分齊章》 Scroll 1 116
Shengman Bao Ku 《勝鬘寶窟》 Scroll 2 101
Fajie Tu Ji Cong Sui Lu 《法界圖記叢髓錄》 Scroll 2 97
Shengman Bao Ku 《勝鬘寶窟》 Scroll 3 92
Fa Hua Yi Shu 《法華義疏》 Scroll 3 91
Neng Xian Zhong Bian Hui Ri Lun 《能顯中邊慧日論》 Scroll 1 89
Fa Hua You Yi 《法華遊意》 Scroll 1 89
Huayan Jing Nei Zhang Men Deng Za Kong Mu Zhang 《華嚴經內章門等雜孔目章》 Scroll 2 83

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
一乘道 一乘道 有一乘道 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 19 45
说一乘 說一乘 說一乘道淨諸眾生 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 20 24
一乘法 一乘法 示一乘法 Ren Xian Jing 《人仙經》 Scroll 1 13
唯有一乘 唯有一乘 唯有一乘無有餘乘 Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 Scroll 3 8
入一乘 入一乘 令受法樂入一乘 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 3 6
闻一乘 聞一乘 鈍根小智聞一乘 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 3 5
趣一乘 趣一乘 十者教化所有一切緣覺聲聞令趣一乘迴心大甲 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 8 5
闻说一乘 聞說一乘 聞說一乘能深信受 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 567 5
住一乘 住一乘 畢竟住一乘 The Lotus Sutra (Miaofa Lianhua Jing) 《妙法蓮華經》 Scroll 6 4
一乘无有 一乘無有 唯有一乘無有餘乘 Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 Scroll 3 4

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
不過一乘 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
正等正覺宣說一乘正法 Scroll 1 in Ren Xian Jing 《人仙經》 3
一乘 Scroll 19 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
一乘諸眾生 Scroll 20 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 7
一乘眾生 Scroll 21 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 4
一乘 Scroll 24 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
一乘諸眾生 Scroll 30 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 7
一乘歸依 Scroll 2 in Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 1
摩訶衍一乘 Scroll 3 in Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 7
是故如來一乘中道二邊 Scroll 4 in Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 1
辟支佛究竟一乘 Scroll 1 in Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 5
菩薩一乘 Scroll 3 in Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 1
一乘心地 Scroll 1 in Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 1
真淨一乘 Scroll 2 in Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 2
如來一乘 Scroll 3 in Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 6
微妙諸眾生一乘 Scroll 7 in Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 1
教化所有一切緣覺聲聞一乘迴心大甲 Scroll 8 in Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 1
一切渴仰一乘 Scroll 1 in Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 1
一乘 Scroll 11 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
一乘 Scroll 5 in Fo Suo Xing Zan (Buddhacarita) 《佛所行讚》 1
一乘 Scroll 3 in Fo Ben Xing Jing 《佛本行經》 1
一乘 Scroll 11 in Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》 1
一乘分別 Scroll 2 in Hundred Parables Sutra (Saṅghasena) 《百喻經》 1
唯有一乘梵行 Scroll 7 in The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 1
唯有一乘真淨行者 Scroll 404 in The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 1