NTI Reader
NTI Reader

我相 wǒ xiāng

wǒ xiāng phrase the notion of a self
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit equivalent: ātmasaṃjñā, one of the four notions (四相). The notion of an independent self is mistaken because the self is made up of the five aggregates (五蕴).

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Brief Commentary on the Perfect Enlightenment Sūtra 《大方廣圓覺修多羅了義經略疏》 Scroll 2 16
Jingang Xian Lun 《金剛仙論》 Scroll 3 13
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 3 10
Jingang Bore Shu 《金剛般若疏》 Scroll 4 9
Dasheng Guang Bai Lun Shi Lun 《大乘廣百論釋論》 Scroll 2 8
Diamond Sūtra 《金剛般若波羅蜜經》 The true way of the Great Vehicle 大乘正宗 8
Da Sheng Yi Jing (Mahānidānasūtra) 《大生義經》 Scroll 1 8
Jingang Banruoboluomi Jing Lueshu 《金剛般若波羅蜜經略疏》 Scroll 1 8
Zong Jing Lu 《宗鏡錄》 Scroll 52 7
Jingang Jing Zuan Yao Kan Ding Ji 《金剛經纂要刊定記》 Scroll 5 7

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
离我相 離我相 樂受滅已即離我相 Da Sheng Yi Jing (Mahānidānasūtra) 《大生義經》 Scroll 1 10
我相随 我相隨 汝等今可共我相隨至於彼邊行於梵行 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 37 9
知我相 知我相 非不能知我相 Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 Scroll 10 9
我相见 我相見 皆悉令來與我相見 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 3 7
我相法 我相法 我相法曰 Taizi Rui Ying Ben Qi Jing 《太子瑞應本起經》 Scroll 1 6
住我相 住我相 我若住我相 Mañjuśrī speaks the Prajñāpāramitā Sūtra 《文殊師利所說般若波羅蜜經》 Scroll 1 6
执着我相 執著我相 執著我相 Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 Scroll 10 6
无有我相 無有我相 觀自他身無有我相 Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 7 6
我相应 我相應 我相應 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 52 6
我相助 我相助 汝我相助豈相離 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 2 5