NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

我相 wǒ xiāng

wǒ xiāng phrase the notion of a self
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit equivalent: ātmasaṃjñā, one of the four notions (四相). The notion of an independent self is mistaken because the self is made up of the five aggregates (五蕴).

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Brief Commentary on the Perfect Enlightenment Sūtra 《大方廣圓覺修多羅了義經略疏》 Scroll 2 16
Jingang Xian Lun 《金剛仙論》 Scroll 3 13
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 3 10
Jingang Bore Shu 《金剛般若疏》 Scroll 4 9
Diamond Sūtra 《金剛般若波羅蜜經》 The true way of the Great Vehicle 大乘正宗 8
Dasheng Guang Bai Lun Shi Lun 《大乘廣百論釋論》 Scroll 2 8
Da Sheng Yi Jing (Mahānidānasūtra) 《大生義經》 Scroll 1 8
Jingang Banruoboluomi Jing Lueshu 《金剛般若波羅蜜經略疏》 Scroll 1 8
Zong Jing Lu 《宗鏡錄》 Scroll 52 7
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 6 7

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
离我相 離我相 樂受滅已即離我相 Da Sheng Yi Jing (Mahānidānasūtra) 《大生義經》 Scroll 1 10
我相随 我相隨 汝等今可共我相隨至於彼邊行於梵行 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 37 9
知我相 知我相 非不能知我相 Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 Scroll 10 9
生我相 生我相 不生我相 The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 1 8
无有我相 無有我相 觀自他身無有我相 Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 7 7
我相见 我相見 皆悉令來與我相見 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 3 7
执着我相 執著我相 執著我相 Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 Scroll 10 6
住我相 住我相 我若住我相 Mañjuśrī speaks the Prajñāpāramitā Sūtra 《文殊師利所說般若波羅蜜經》 Scroll 1 6
我相法 我相法 我相法曰 Taizi Rui Ying Ben Qi Jing 《太子瑞應本起經》 Scroll 1 6
我相应 我相應 我相應 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 52 6

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
我相 Scroll 7 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
我相 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
我相 Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 1
汝等我相 Scroll 8 in Qishi Jing 《起世經》 2
汝等我相 Scroll 8 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 2
我相 Scroll 52 in Madhyamāgama 《中阿含經》 3
愚癡凡夫異生我相 Scroll 1 in Bimbisārapratyudgamanasūtra (King Bimbisāra Sūtra) 《頻婆娑羅王經》 1
如是我相 Scroll 2 in Dazhengju Wang Jing (Pāyāsisuttanta) 《大正句王經》 1
我相受法 Scroll 1 in Da Sheng Yi Jing (Mahānidānasūtra) 《大生義經》 8
我相 Scroll 3 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
我相周旋不容 Scroll 1 in Xumoti Nu Jing (Sumāgadhāvadānasūtra) 《須摩提女經》 1
我相 Scroll 1 in Qi Chu San Guan Jing 《七處三觀經》 1
忉利天我相 Scroll 2 in Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 2
我相女人說法 Scroll 4 in Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 1
聞持我相 Scroll 5 in Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 1
我相 Scroll 1 in Changshou Wang Jing 《長壽王經》 1
我相 Scroll 1 in Prince Sudana Sutra 《太子須大拏經》 1
我相敬重 Scroll 1 in Dayi Jing (Mahāmati) 《大意經》 1
我相上岸 Scroll 1 in Sutra of the Nine-Colored Deer 《佛說九色鹿經》 1
我相 Scroll 1 in Taizi Rui Ying Ben Qi Jing 《太子瑞應本起經》 1
我相 Scroll 2 in Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 1
我相 Scroll 4 in Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 1
我相 Scroll 1 in Guoqu Xianzai Yinguo Jing (Sūtra on Past and Present Causes and Effects) 《過去現在因果經》 1
我相婆羅門 Scroll 9 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
我相快樂 Scroll 10 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1