NTI Reader
NTI Reader

法相 fǎ xiāng Fǎxiāng

 1. fǎ xiāng phrase notions of dharmas / the essential nature of different phenomena
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: Sanskrit equivalent: dharmasaṃjñā (FGDB '法相')
 2. fǎ xiāng phrase the essential differences between different teachings
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: (FGDB '法相')
 3. fǎ xiāng phrase the truth
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: (FGDB '法相')
 4. Fǎxiāng proper noun Faxiang
  Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Fo Guang Shan 佛光山
  Notes: Publication (FoguangPedia)

Contained in

法相宗两部大法相承师资付法记分别法相

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 24 53
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 5 36
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 2 25
Siming's Letters on Ten Issues (Siming Shi Yi Shu) 《四明十義書》 Scroll 2 25
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 6 23
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 55 22
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 555 22
Śraddhābāladhānāavatāramudrāsūtra (Xin Li Ru Yin Famen Jing) 《信力入印法門經》 Scroll 4 22
Wei Mo Jing Lue Shu 《維摩經略疏》 Scroll 4 21
Jingang Sanmei Jing Lun 《金剛三昧經論》 Scroll 1 19

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
法相应 法相應 與法相應 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 146
法法相 法法相 是為法法相益 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 10 40
集法相 集法相 色蘊離集法相 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 555 22
失法相 失法相 亦不見空與無忘失法相應 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 7 19
法相空 法相空 十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法相空 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 359 14
修学法相 修學法相 顯了住不退轉位菩薩摩訶薩修學法相 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 332 12
法相之中 法相之中 法相之中 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 1 9
法相生 法相生 如是如來法法相生等已知定 Anoufeng Jing (Udaka Sutta) 《阿耨風經》 Scroll 1 8
识法相 識法相 意識所識法相依生喜 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 20 7
法相观行 法相觀行 至痛意法法相觀行止 Shu Jing (Gaṇakamoggallāānasutta) 《數經》 Scroll 1 7