NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

摩登伽 módēngjiā

módēngjiā noun untouchable / dalit
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: India 印度
Notes: an India caste with social stratum below the level of ordinary people

Contained in

摩登伽经

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Weishi Ershi Lun Shu Ji 《唯識二十論述記》 Scroll 2 4
Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》 Scroll 11 4
Mātangīsūtra (Modengjia Jing) 《摩登伽經》 Scroll 1 4
Mātangīsūtra (Modengjia Jing) 《摩登伽經》 Scroll 2 3
Notes on the Meaning of the Śūraṅgama Sūtra 《首楞嚴義疏注經》 Scroll 4 3
Śuraṅgamasūtra (Da Fo Ding Rulai Mi Yin Xiu Zheng Liaoyi Zhu Pusa Wan Xing Shou Leng Yan Jing) 《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》 Scroll 4 3
Xifang Tuoluoni Cang Zhong Jingang Zu A Mi Li Duo Jun Zha Li Fa 《西方陀羅尼藏中金剛族阿蜜哩多軍吒利法》 Scroll 1 3
A Zha Bao Ju Yuan Shuai Da Jiang Shang Fotuo Luo Ni Jing Xiuxing Yi Gui 《阿吒薄俱元帥大將上佛陀羅尼經修行儀軌》 Scroll 2 3
Zong Jing Lu 《宗鏡錄》 Scroll 40 3
Mūlasarvāstivādanidānamātṛkā (Genben Shuo Yiqie You Bu Nituona Mu De Jia) 《根本說一切有部尼陀那目得迦》 Scroll 3 2

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
摩登伽碛 摩登伽磧 或復擲置摩登伽磧中 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 8 2
摩登伽呪 摩登伽呪 自呪亦名摩登伽呪 Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》 Scroll 11 2
置摩登伽 置摩登伽 或復擲置摩登伽磧中 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 8 2
解摩登伽 解摩登伽 復解修多羅及解摩登伽者 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 50 2

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
摩登伽 Scroll 8 in Qishi Jing 《起世經》 1
摩登伽 Scroll 8 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
摩登伽種類 Scroll 6 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
修多羅摩登伽 Scroll 50 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 2
摩登伽天王三千真言 Scroll 3 in Subāhuparipṛcchā (Su Po Hu Tongzi Qingwen Jing) 《蘇婆呼童子請問經》 1
摩登伽 Scroll 3 in Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》 1
摩登伽 Scroll 11 in Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》 4
摩登伽 Scroll 1 in Śuraṅgamasūtra (Da Fo Ding Rulai Mi Yin Xiu Zheng Liaoyi Zhu Pusa Wan Xing Shou Leng Yan Jing) 《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》 2
不能摩登伽 Scroll 4 in Śuraṅgamasūtra (Da Fo Ding Rulai Mi Yin Xiu Zheng Liaoyi Zhu Pusa Wan Xing Shou Leng Yan Jing) 《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》 3
摩登伽 Scroll 6 in Śuraṅgamasūtra (Da Fo Ding Rulai Mi Yin Xiu Zheng Liaoyi Zhu Pusa Wan Xing Shou Leng Yan Jing) 《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》 1
摩登伽因緣 Scroll 7 in Śuraṅgamasūtra (Da Fo Ding Rulai Mi Yin Xiu Zheng Liaoyi Zhu Pusa Wan Xing Shou Leng Yan Jing) 《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》 1
摩登伽 Scroll 9 in Śuraṅgamasūtra (Da Fo Ding Rulai Mi Yin Xiu Zheng Liaoyi Zhu Pusa Wan Xing Shou Leng Yan Jing) 《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》 1
摩登伽大仙 Scroll 2 in Mahāmāyūrividyārājñī (Kongque Wang Zhou Jing) 《孔雀王呪經》 1
摩登伽大仙 Scroll 3 in Mahāmāyūrividyārājñī (Fo Shuo Da Kongque Zhou Wang Jing) 《佛說大孔雀呪王經》 2
摩登伽摩登伽 Scroll 1 in Saḍakṣaravidyāmantrasūtra (Fo Shuo Liu Zi Zhou Wang Jing) 《佛說六字呪王經》 2
摩登伽 Scroll 1 in Xifang Tuoluoni Cang Zhong Jingang Zu A Mi Li Duo Jun Zha Li Fa 《西方陀羅尼藏中金剛族阿蜜哩多軍吒利法》 3
摩羅毘舍摩登伽旃陀羅 Scroll 1 in A Zha Bao Ju Yuan Shuai Da Jiang Shang Fotuo Luo Ni Jing Xiuxing Yi Gui 《阿吒薄俱元帥大將上佛陀羅尼經修行儀軌》 1
摩登伽堅牢地神 Scroll 2 in A Zha Bao Ju Yuan Shuai Da Jiang Shang Fotuo Luo Ni Jing Xiuxing Yi Gui 《阿吒薄俱元帥大將上佛陀羅尼經修行儀軌》 3
密迹力士摩登伽 Scroll 3 in A Zha Bao Ju Yuan Shuai Da Jiang Shang Fotuo Luo Ni Jing Xiuxing Yi Gui 《阿吒薄俱元帥大將上佛陀羅尼經修行儀軌》 1
摩登伽 Scroll 1 in Moxishouluo Tian Fa Yao 《摩醯首羅天法要》 1
摩登伽 Scroll 1 in Mātangīsūtra (Modengjia Jing) 《摩登伽經》 4
摩登伽 Scroll 2 in Mātangīsūtra (Modengjia Jing) 《摩登伽經》 3
首陀摩登伽旃陀羅 Scroll 8 in Tuoluoni Za Ji 《陀羅尼雜集》 2
摩登伽 Scroll 8 in Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Yao Shi) 《根本說一切有部毘奈耶藥事》 1
摩登伽 Scroll 3 in Mūlasarvāstivādanidānamātṛkā (Genben Shuo Yiqie You Bu Nituona Mu De Jia) 《根本說一切有部尼陀那目得迦》 2