NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

迦留陁伽 Jiāliútuójiā

Jiāliútuójiā proper noun Kalodaka / Kālodaka
Domain: Buddhism 佛教 , Concept: Translator 译师
Notes: See 迦留陀伽