NTI Reader
NTI Reader

瞿昙弥 (瞿曇彌) Qútánmí

Qútánmí proper noun Gautami / Gautamī / Gotami / Gotamī
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit equivalent: gautamī, Pāli: gotamī; the Buddha, Siddhartha Gautama's maternal aunt (Ding '瞿曇彌'; FGDB '瞿曇彌'; SH '瞿曇彌')

Contained in

瞿昙弥记果经

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 28 57
Qutanmi Ji Guo Jing (Gotamī) 《瞿曇彌記果經》 Scroll 1 42
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 38 21
Da Zhuangyan Lun Jing (Kalpanāmaṇḍitikā) 《大莊嚴論經》 Scroll 14 16
Mahīśāsakavinaya 《彌沙塞部和醯五分律》 Scroll 29 14
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 39 11
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 47 10
Translating Sanskrit (Fan Fanyu) 《翻梵語》 Scroll 3 9
Xingqi Xing Jing 《佛說興起行經》 Scroll 2 9
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 37 8

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
大爱道瞿昙弥 大愛道瞿曇彌 所謂大愛道瞿曇彌比丘尼是 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 3 54
瞿昙弥比丘尼 瞿曇彌比丘尼 吉離舍瞿曇彌比丘尼 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 11 33
瞿昙弥大 瞿曇彌大 瞿曇彌大愛往詣佛所 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 28 28
女人瞿昙弥 女人瞿曇彌 大女人瞿曇彌至世尊所 Qutanmi Ji Guo Jing (Gotamī) 《瞿曇彌記果經》 Scroll 1 26
瞿昙弥经 瞿曇彌經 中阿含林品瞿曇彌經第十 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 28 19
舍瞿昙弥 捨瞿曇彌 吉離舍瞿曇彌比丘尼 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 11 12
时瞿昙弥 時瞿曇彌 彼時瞿曇彌大愛於後轉成大比丘尼眾 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 28 9
道瞿昙弥 道瞿曇彌 愛道瞿曇彌失食 Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 15 9
瘦瞿昙弥 瘦瞿曇彌 瘦瞿曇彌比丘尼 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 1 9
问瞿昙弥 問瞿曇彌 佛問瞿曇彌 Mahīśāsakavinaya 《彌沙塞部和醯五分律》 Scroll 4 7