NTI Reader
NTI Reader

yīn

yīn adjective solicitous
Domain: Literary Chinese 文言文

Contained in

慇懃

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Mūlasarvāstivādavinayakṣudrakavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Za Shi) 《根本說一切有部毘奈耶雜事》 Scroll 8 5
Mahāyānasaṅgrahopanibandhana (She Dacheng Lun Shi) 《攝大乘論釋》 Scroll 5 5
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 29 4
Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing Shu 《金光明最勝王經疏》 Scroll 5 4
Mūlasarvāstivāda-ekaśatakarman (Genben Shuo Yiqie You Bu Bai Yi Jiemo) 《根本說一切有部百一羯磨》 Scroll 2 4
Guan Wu Liang Shou Jing Yi Shu 《觀無量壽經義疏》 Scroll 1 4
Mūlasarvāstivāda-ekaśatakarman (Genben Shuo Yiqie You Bu Bai Yi Jiemo) 《根本說一切有部百一羯磨》 Scroll 1 4
Susiddhikaramahātantrasādhanopāyikapaṭala (Su Xi Di Jie Luo Jing) 《蘇悉地羯羅經》 Scroll 3 3
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 20 3
Mūlasarvāstivādabhikṣuṇīvinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Bi Chu Ni Pi Nai Ye) 《根本說一切有部苾芻尼毘奈耶》 Scroll 1 3

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
慇重 慇重 慇重懺悔 Fo Weishou Jia Zhengzhe Shuo Yebao Chabie Jing (Śukasūtra)《佛為首迦長者說業報差別經》 Scroll 1 112
慇重心 慇重心 我今慇重心 Da Zhuangyan Lun Jing (Kalpanāmaṇḍitikā) 《大莊嚴論經》 Scroll 9 49
起慇 起慇 恭敬起慇重 Mahāvairocanaabhisaṃbodhivikurvitādhiṣṭānavaipulya (Mijiao Bu) 《大毘盧遮那成佛神變加持經》 Scroll 2 19
慇勤 慇勤 今不慇勤 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 40 17
发慇 髮慇 令諸有情發慇重心虔誠愛樂 The Sūtra on the Mahāyāna Practice of the Six Perfections 《大乘理趣六波羅蜜多經》 Scroll 4 14
慇净心 慇淨心 慇淨心布列供養 Da Yun Jing Qi Yu Tan Fa 《大雲經祈雨壇法》 Scroll 1 13
心慇 心慇 於阿羅漢敬心慇 Mūlasarvāstivādavinayakṣudrakavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Za Shi) 《根本說一切有部毘奈耶雜事》 Scroll 35 7
生慇 生慇 復更倍生慇重至到歡喜之心 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 18 6
慇重修 慇重修 求法慇重修道證知 Bhadrapālasūtra (Dafangdeng Da Ji Jing Xianhu Fen) 《大方等大集經賢護分》 Scroll 1 6
慇心 慇心 者見已慇心供養 Sarvadharmaguṇavyūharājasūtra (Fo Shuo Yiqie Gongde Zhuangyan Wang Jing) 《佛說一切功德莊嚴王經》 Scroll 1 6