NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

yīn

yīn adjective solicitous
Domain: Classical Chinese 古文

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Zun Po Xu Mi Pusa Suo Ji Lun 《尊婆須蜜菩薩所集論》 Scroll 5 16
Mūlasarvāstivādabhikṣuṇīprātimokṣasūtra (Genben Shuo Yiqie You Bu Bi Chu Ni Jie Jing) 《根本說一切有部苾芻尼戒經》 Scroll 1 13
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 7 11
Fa Hua Jing Yi Ji 《法華經義記》 Scroll 3 11
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 100 11

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
慇懃 慇懃 父王慇懃再三 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 440
慇重 慇重 慇重懺悔 Fo Weishou Jia Zhengzhe Shuo Yebao Chabie Jing (Śukasūtra)《佛為首迦長者說業報差別經》 Scroll 1 16
方便慇 方便慇 種種方便慇懃勸誨少分有情 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 582 8
典慇 典慇 我以般若波羅蜜多甚深經典慇懃付汝 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 346 5
今慇 今慇 聞今慇懃教 Fo Suo Xing Zan (Buddhacarita) 《佛所行讚》 Scroll 5 4
善友慇 善友慇 於今生若遇善友慇懃勸勵 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 311 4
如来慇 如來慇 阿難具宣如來慇懃之教 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 5 4
慇重心 慇重心 我今慇重心 Da Zhuangyan Lun Jing (Kalpanāmaṇḍitikā) 《大莊嚴論經》 Scroll 9 3
问慇 問慇 敬問慇懃 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 3
大慇 大慇 生大慇重敬念之心 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 20 3

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
再三 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
梵志 Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
再三 Scroll 7 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
慈愍 Scroll 9 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 1
世尊乃至 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 2
渴仰 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
Scroll 39 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
目連 Scroll 1 in Fa Hai Jing 《法海經》 2
懺悔 Scroll 1 in Fo Weishou Jia Zhengzhe Shuo Yebao Chabie Jing (Śukasūtra)《佛為首迦長者說業報差別經》 1
二世 Scroll 2 in Fenbie Shan E Bao Ying Jing (Śukasūtra)《分別善惡報應經》 2
如是勸請 Scroll 1 in Fenbie Bushi Jing (Dakkhiṇāvibhaṅgasutta) 《分別布施經》 1
方便 Scroll 7 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 11
精進 Scroll 14 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
精進 Scroll 16 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
所謂精進 Scroll 18 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 3
方便 Scroll 26 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
Scroll 5 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
誠心懺悔 Scroll 6 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
Scroll 7 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
精進 Scroll 11 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
不大 Scroll 12 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 2
Scroll 23 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
波斯匿王問訊 Scroll 26 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1