NTI Reader
NTI Reader

yīn

yīn adjective solicitous
Domain: Classical Chinese 古文

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Zun Po Xu Mi Pusa Suo Ji Lun 《尊婆須蜜菩薩所集論》 Scroll 5 16
Mūlasarvāstivādabhikṣuṇīprātimokṣasūtra (Genben Shuo Yiqie You Bu Bi Chu Ni Jie Jing) 《根本說一切有部苾芻尼戒經》 Scroll 1 13
Fa Hua Jing Yi Ji 《法華經義記》 Scroll 3 11
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 100 11
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 7 11
Mūlasarvāstivādabhikṣuṇīvinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Bi Chu Ni Pi Nai Ye) 《根本說一切有部苾芻尼毘奈耶》 Scroll 6 8
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 582 8
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 14 8
Mūlasarvāstivādavinayakārikā (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Song) 《根本說一切有部毘奈耶頌》 Scroll 1 7
Guang Zan Jing 《光讚經》 Scroll 7 7

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
慇懃 慇懃 父王慇懃再三 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 440
慇重 慇重 慇重懺悔 Fo Weishou Jia Zhengzhe Shuo Yebao Chabie Jing (Śukasūtra)《佛為首迦長者說業報差別經》 Scroll 1 16
方便慇 方便慇 種種方便慇懃勸誨少分有情 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 582 8
典慇 典慇 我以般若波羅蜜多甚深經典慇懃付汝 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 346 5
今慇 今慇 聞今慇懃教 Fo Suo Xing Zan (Buddhacarita) 《佛所行讚》 Scroll 5 4
如来慇 如來慇 阿難具宣如來慇懃之教 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 5 4
善友慇 善友慇 於今生若遇善友慇懃勸勵 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 311 4
慇重心 慇重心 我今慇重心 Da Zhuangyan Lun Jing (Kalpanāmaṇḍitikā) 《大莊嚴論經》 Scroll 9 3
人慇 人慇 即便遣人慇懃往請 Za Baozang Jing 《雜寶藏經》 Scroll 3 3
大慇 大慇 生大慇重敬念之心 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 20 3