NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

胪 (臚)

  1. noun belly / skin
    Domain: Classical Chinese 古文
  2. verb to state / to pass on information / to display
    Domain: Classical Chinese 古文

Contained in

玄宗朝翻经三藏善无畏赠鸿胪卿行状

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Dai Zong Chao Zeng Sikong Da Bian Zheng Guang Zhi San Zang He Shang Biao Zhi Ji 《代宗朝贈司空大辨正廣智三藏和上表制集》 Scroll 2 21
Dai Zong Chao Zeng Sikong Da Bian Zheng Guang Zhi San Zang He Shang Biao Zhi Ji 《代宗朝贈司空大辨正廣智三藏和上表制集》 Scroll 3 18
Da Tang Zhen Yuan Xu Kaiyuan Shijiao Lu 《大唐貞元續開元釋教錄》 Scroll 1 12
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 16 12
Da Song Seng Shi Lue 《大宋僧史略》 Scroll 2 9
Dai Zong Chao Zeng Sikong Da Bian Zheng Guang Zhi San Zang He Shang Biao Zhi Ji 《代宗朝贈司空大辨正廣智三藏和上表制集》 Scroll 4 8
Xuan Zong Chao Fan Jing San Zang Shan Wu Wei Zeng Hong Lu Qing Xing Zhuang 《玄宗朝翻經三藏善無畏贈鴻臚卿行狀》 Scroll 1 5
A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 51 5
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 4 4
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 14 4

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
鸿胪 鴻臚 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉 Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 Scroll 1 678
胪卿 臚卿 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉 Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 Scroll 1 450
胪少 臚少 宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經梵才大師紹德慧詢等奉 Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 Scroll 1 149
胪寺 臚寺 朝散郎行鴻臚寺典客 Sarvadurgatipariśodhana-uṣṇīṣavijayadhāraṇī (Fo Ding Zui Sheng Tuoluoni Jing) 《佛頂最勝陀羅尼經》 Scroll 1 36
胪大 臚大 臚大卿白蓮社主凝寂之塔 Lushan Lian Zong Bao Jian 《廬山蓮宗寶鑑》 Scroll 4 5
胪怕 臚怕 當臚怕額身皆以白珠 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 3 4
胪胀 臚脹 臚脹 Garbhāvakrāntinirdeśa (Bao Tai Jing) 《佛說胞胎經》 Scroll 1 4
胪脐 臚臍 臗臚臍三並皆殊妙各一隨好 Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 49 4
胪传 臚傳 臚傳也 A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 35 3
𣎑胪 臗臚 臗臚臍三並皆殊妙各一隨好 Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 49 3

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
西天譯經三藏大夫傳教大師法天 Scroll 1 in Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 1
西天譯經三藏大夫傳教大師法天 Scroll 1 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 1
西天譯經三藏大夫傳教大師法天 Scroll 2 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 1
西天譯經三藏大夫傳教大師法天 Scroll 1 in Mahāsamājasūtra 《大三摩惹經》 1
Scroll 3 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 4
西天譯經三藏大夫傳法大師施護 Scroll 1 in Yuan Sheng Shu Jing (Pāricchattaka) 《園生樹經》 1
西天譯經三藏大夫傳法大師施護 Scroll 1 in Lunwang Qi Bao Jing (Cakkavatti) 《輪王七寶經》 1
西天譯經三藏大夫傳法大師施護 Scroll 1 in Da Sheng Yi Jing (Mahānidānasūtra) 《大生義經》 1
西天譯經三藏大夫傳教大師法天 Scroll 1 in Zhangzhe Shi Bao Jing (Velāma) 《長者施報經》 1
西天譯經三藏大夫傳法大師施護 Scroll 1 in Fenbie Bushi Jing (Dakkhiṇāvibhaṅgasutta) 《分別布施經》 1
西天譯經三藏大夫傳法大師施護 Scroll 1 in Foshuo Fa Yin Jing 《佛說法印經》 1
宋朝大夫譯經大師紹德 Scroll 1 in Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 1
宋朝大夫譯經大師紹德 Scroll 2 in Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 1
宋朝大夫譯經大師紹德 Scroll 3 in Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 1
宋朝大夫譯經大師紹德 Scroll 4 in Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 1
宋朝大夫譯經大師紹德 Scroll 5 in Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 1
西天譯經三藏大夫明教大師法賢 Scroll 1 in Candraprabhabodhisattvacaryāvadāna 《月光菩薩經》 1
西天譯經三藏大夫明教大師法賢 Scroll 1 in Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 1
西天譯經三藏大夫明教大師法賢 Scroll 2 in Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 1
西天譯經三藏大夫明教大師法賢 Scroll 3 in Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 1
西天譯經三藏大夫明教大師法賢 Scroll 4 in Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 1
西天譯經三藏明教大師法賢 Scroll 5 in Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 1
西天譯經三藏大夫傳法大師施護 Scroll 1 in Fo Shuo Bian Zhao Boreboluomi Jing 《佛說遍照般若波羅蜜經》 1
三千司空大正廣智大興善寺三藏沙門不空 Scroll 1 in Da Le Jingang Bu Kong Zhenshi San Me Ye Jing 《大樂金剛不空真實三麼耶經》 1
三千司空正號廣智大興善寺三藏沙門不空 Scroll 1 in Renwang Huguo Boreluomi Jing 《仁王護國般若波羅蜜多經》 1