NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

伽陀 jiātuó

jiātuó noun gatha / hymn / verse
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit equivalent: gāthā, records the teachings of the Buddha in verse form; one of the twelve divisions of the sutras 十二部经

Contained in

摩伽陀国昙摩伽陀耶舍佛说六道伽陀经六道伽陀经曼殊室利菩萨吉祥伽陀贤圣集伽陀一百颂

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 16 24
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 59 21
Ratnaguṇasañcayagāthā 《佛說佛母寶德藏般若波羅蜜經》 Scroll 1 20
Zhu Jing Yao Ji 《諸經要集》 Scroll 17 19
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 17 19
Fo Shuo Youposai Wu Jie Xiang Jing 《佛說優婆塞五戒相經》 Scroll 1 18
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 93 18
Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 2 17
Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 Scroll 1 15
Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing Shu 《金光明最勝王經疏》 Scroll 6 15

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
说伽陀 說伽陀 即說伽陀曰 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 1 82
伽陀曰 伽陀曰 即說伽陀曰 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 1 61
般若伽陀 般若伽陀 佛母寶德藏般若伽陀帝釋品第二 Ratnaguṇasañcayagāthā 《佛說佛母寶德藏般若波羅蜜經》 Scroll 1 30
修伽陀 修伽陀 修伽陀苾芻是 Aluohan Ju De Jing 《佛說阿羅漢具德經》 Scroll 1 29
摩伽陀 摩伽陀 摩伽陀 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 28
伽陀王 伽陀王 爾時摩伽陀王即起四兵而往收捕 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 5 9
伽陀药 伽陀藥 忍伽陀藥能治自他一切瞋恚煩惱毒病 The Sūtra on the Mahāyāna Practice of the Six Perfections 《大乘理趣六波羅蜜多經》 Scroll 6 6
妙伽陀 妙伽陀 以妙伽陀而伸讚請 Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 Scroll 7 5
伽陀聚落 伽陀聚落 於私伽陀聚落北身恕林中 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 24 4
譬如伽陀 譬如伽陀 譬如伽陀藥 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 10 3

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
伽陀 Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
伽陀 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
伽陀 Scroll 12 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
伽陀 Scroll 18 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
伽陀羅山 Scroll 21 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
伽陀 Scroll 1 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 2
合掌頂禮伽陀 Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 17
伽陀 Scroll 3 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 2
伽陀 Scroll 1 in Sangītisūtra 《大集法門經》 1
伽陀 Scroll 1 in Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 15
四大梵王伽陀佛德 Scroll 1 in Mahāsamājasūtra 《大三摩惹經》 1
世尊伽陀 Scroll 4 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
阿梨吒比丘伽陀 Scroll 54 in Madhyamāgama 《中阿含經》 3
伽陀讚歎 Scroll 1 in Jie Xia Jing (Pravāraṇasūtra) 《解夏經》 3
伽陀 Scroll 1 in Hu Guo Jing 《護國經》 4
伽陀聚落 Scroll 24 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
名曰伽陀 Scroll 25 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
伽陀 Scroll 41 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
伽陀 Scroll 50 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
伽陀 Scroll 2 in Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 1
伽陀苾芻 Scroll 1 in Aluohan Ju De Jing 《佛說阿羅漢具德經》 3
伽陀 Scroll 1 in Geigu Zhangzhe Nu De Du Jing (Sumāgadhavadānasūtra) 《佛說給孤長者女得度因緣經》 1
伽陀 Scroll 2 in Geigu Zhangzhe Nu De Du Jing (Sumāgadhavadānasūtra) 《佛說給孤長者女得度因緣經》 2
伽陀 Scroll 3 in Geigu Zhangzhe Nu De Du Jing (Sumāgadhavadānasūtra) 《佛說給孤長者女得度因緣經》 5
爾時伽陀四兵 Scroll 5 in Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 2