NTI Reader
NTI Reader

伽陀 jiātuó

jiātuó noun gatha / hymn / verse
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit equivalent: gāthā, records the teachings of the Buddha in verse form; one of the twelve divisions of the sutras 十二部经

Contained in

摩伽陀国昙摩伽陀耶舍佛说六道伽陀经六道伽陀经曼殊室利菩萨吉祥伽陀贤圣集伽陀一百颂

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 16 24
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 59 21
Ratnaguṇasañcayagāthā 《佛說佛母寶德藏般若波羅蜜經》 Scroll 1 20
Zhu Jing Yao Ji 《諸經要集》 Scroll 17 19
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 17 19
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 93 18
Fo Shuo Youposai Wu Jie Xiang Jing 《佛說優婆塞五戒相經》 Scroll 1 18
Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 2 17
Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 Scroll 1 15
Outline of the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽師地論略纂》 Scroll 7 15

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
说伽陀 說伽陀 即說伽陀曰 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 1 82
伽陀曰 伽陀曰 即說伽陀曰 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 1 61
般若伽陀 般若伽陀 佛母寶德藏般若伽陀帝釋品第二 Ratnaguṇasañcayagāthā 《佛說佛母寶德藏般若波羅蜜經》 Scroll 1 30
修伽陀 修伽陀 修伽陀苾芻是 Aluohan Ju De Jing 《佛說阿羅漢具德經》 Scroll 1 29
摩伽陀 摩伽陀 摩伽陀 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 28
伽陀王 伽陀王 爾時摩伽陀王即起四兵而往收捕 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 5 9
妙伽陀 妙伽陀 以妙伽陀而伸讚請 Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 Scroll 7 5
伽陀聚落 伽陀聚落 於私伽陀聚落北身恕林中 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 24 4
伽陀药 伽陀藥 忍伽陀藥能治自他一切瞋恚煩惱毒病 The Sūtra on the Mahāyāna Practice of the Six Perfections 《大乘理趣六波羅蜜多經》 Scroll 6 4
伽陀罗山 伽陀羅山 復以何緣有伽陀羅山 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 21 3