NTI Reader
NTI Reader

依他起性 yī tā qǐ xìng

yī tā qǐ xìng noun paratantra / dependence on others / dependent
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Yogacara 瑜伽
Notes: Sanskrit equivalent: paratantra, the second of the three levels of knowledge in the Yogacara School (BL 'trisvabhāva'; FGDB '三性')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Mahāyānasaṅgrahopanibandhana (She Dacheng Lun Shi) 《攝大乘論釋》 Scroll 9 12
Cheng Weishi Lun Yan Mi 《成唯識論演祕》 Scroll 7 11
Dasheng Guang Bai Lun Shi Lun 《大乘廣百論釋論》 Scroll 10 11
Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 Scroll 9 10
Mahāyānasaṅgrahabhāṣya (She Dacheng Lun Shi) 《攝大乘論釋》 Scroll 9 9
Buddhabhūmisūtraśāstra (Fo Di Jing Lun) 《佛地經論》 Scroll 7 6
Mahāyānasaṅgraha (She Dacheng Lun Ben) 《攝大乘論本》 Scroll 3 6
Ren Wang Jing Shu 《仁王經疏》 Scroll 1 5
Mahāyānasaṅgrahopanibandhana (She Dacheng Lun Shi) 《攝大乘論釋》 Scroll 6 5
Vijñaptimātratāsiddhiśāstra (Cheng Weishi Lun) 《成唯識論》 Scroll 8 5

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
分依他起性 分依他起性 謂轉滅一切障雜染分依他起性 Mahāyānasaṅgraha (She Dacheng Lun Ben) 《攝大乘論本》 Scroll 3 13
悟入依他起性 悟入依他起性 悟入唯識故悟入依他起性 Mahāyānasaṅgraha (She Dacheng Lun Ben) 《攝大乘論本》 Scroll 2 8
谓依他起性 謂依他起性 謂依他起性 Mahāyānasaṅgraha (She Dacheng Lun Ben) 《攝大乘論本》 Scroll 3 6
说依他起性 說依他起性 智者當知此即是說依他起性 Prajñāpāramitāsaṁgrahakārikāvivaraṇa (Fomu Boreboluomiduo Yuan Ji Yaoyi Shi Lun) 《佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論》 Scroll 2 6
喻依他起性 喻依他起性 地界則喻依他起性 Mahāyānasaṅgrahopanibandhana (She Dacheng Lun Shi) 《攝大乘論釋》 Scroll 5 5
依他起性清净 依他起性清凈 涅槃謂依他起性清淨分 Mahāyānasaṅgraha (She Dacheng Lun Ben) 《攝大乘論本》 Scroll 3 4
二分依他起性 二分依他起性 謂通二分依他起性 Mahāyānasaṅgraha (She Dacheng Lun Ben) 《攝大乘論本》 Scroll 3 4
二依他起性 二依他起性 二依他起性 Dafang Guang Fo Huayan Jing Sui Shu Yan Yi Chao 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》 Scroll 9 4
中依他起性 中依他起性 法中依他起性 Mahāyānasaṅgrahopanibandhana (She Dacheng Lun Shi) 《攝大乘論釋》 Scroll 5 2
依他起性义 依他起性義 復有處說名屬依他起性義屬 Vijñaptimātratāsiddhiśāstra (Cheng Weishi Lun) 《成唯識論》 Scroll 8 2