NTI Reader
NTI Reader

大经 (大經) Dà Jīng

Dà Jīng proper noun The Mahāpirvāṇa Sūtra / The Nirvāṇa Sūtra
Domain: Buddhism 佛教 , Concept: Sutra 经
Notes: (T 12 375) An abbreviation used by Zhi Yi 智顗 in the Mohe Zhi Guan 摩诃止观.

Contained in

佛说佛大僧大经佛大僧大经爱尽大经

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Zhi Guan Fu Xing Chuan Hong Jue 《止觀輔行傳弘決》 Scroll 5 45
Zhi Guan Fu Xing Chuan Hong Jue 《止觀輔行傳弘決》 Scroll 3 43
Zhi Guan Fu Xing Chuan Hong Jue 《止觀輔行傳弘決》 Scroll 6 29
Zhi Guan Fu Xing Chuan Hong Jue 《止觀輔行傳弘決》 Scroll 4 29
Zhi Guan Fu Xing Chuan Hong Jue 《止觀輔行傳弘決》 Scroll 1 25
Zhi Guan Fu Xing Chuan Hong Jue 《止觀輔行傳弘決》 Scroll 2 25
Zhi Guan Fu Xing Chuan Hong Jue 《止觀輔行傳弘決》 Scroll 7 24
Wei Mo Jing Lue Shu 《維摩經略疏》 Scroll 8 21
Fahua Xuan Yi Shi Qian 《法華玄義釋籤》 Scroll 8 19
Zhi Guan Fu Xing Chuan Hong Jue 《止觀輔行傳弘決》 Scroll 9 18

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
大经云 大經雲 大經云 Zhang Suo Zhi Lun 《彰所知論》 Scroll 2 103
种大经 種大經 十八種大經 Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 1 9
大经中 大經中 是名楞伽大經中呪文句 Laṅkāvatārasūtra (Ru Lengjia Jing) 《入楞伽經》 Scroll 8 9
大经明 大經明 法身如大經明金剛身品 Jingang Bore Jing Shu 《金剛般若經疏》 Scroll 1 8
引大经 引大經 次引大經證中云 Fahua Xuan Yi Shi Qian 《法華玄義釋籤》 Scroll 2 6
二大经 二大經 二大經下別引文 Guanyin Xuan Yi Ji 《觀音玄義記》 Scroll 2 6
大经捲 大經捲 有一大經卷 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 35 6
大经言 大經言 如大經言 Jingang Bore Shu 《金剛般若疏》 Scroll 4 5
大经典 大經典 以大經典 The Lotus Sutra (Zheng Fa Hua Jing) 《正法華經》 Scroll 4 4
大经四 大經四 以大經四不可說而帖釋之 Fahua Xuan Yi Shi Qian 《法華玄義釋籤》 Scroll 3 4