NTI Reader
NTI Reader

南中国海 (南中國海) Nán Zhōngguó Hǎi

Nán Zhōngguó Hǎi proper noun South China Sea
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Geography 地理学 , Concept: Sea 海