NTI Reader
NTI Reader

三千 sān qiān

sān qiān number three thousand
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量

Contained in

三千大千世界一念三千大三千大千世界大三千世界三千世界三千大国土大比丘三千威仪三千界心包三千光照三千佛光普照三千界松风月圆,云水三千富有三千云水三千云水三千,我心安然云水三千,行道天下云水三千,道行天下云来三千

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Siming's Letters on Ten Issues (Siming Shi Yi Shu) 《四明十義書》 Scroll 1 82
Shi Bu Er Men Zhi Yao Chao 《十不二門指要鈔》 Scroll 2 70
Shi Bu Er Men Zhi Yao Chao 《十不二門指要鈔》 Scroll 1 63
Zhi Guan Fu Xing Chuan Hong Jue 《止觀輔行傳弘決》 Scroll 5 40
Record of the Teaching and Practices of Siming (Siming Zunzhe Jiao Xing Lu) 《四明尊者教行錄》 Scroll 3 27
The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 1 27
Fazhi Yi Bian Guan Xin Er Bai Wen 《法智遺編觀心二百問》 Scroll 1 27
Guanyin Xuan Yi Ji 《觀音玄義記》 Scroll 2 24
A Li Duoluo Tuoluoni A Lu Li Jing 《阿唎多羅陀羅尼阿嚕力經》 Scroll 1 24
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 3 22

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
三千大千 三千大千 三千大千皆為震動 Fanmoyu Jing (Brahmāyusutta) 《梵摩渝經》 Scroll 1 50
三千由旬 三千由旬 縱廣三千由旬 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 9
三千世 三千世 欲脫三千世 Deguang Taizi Jing 《德光太子經》 Scroll 1 8
三千二百 三千二百 三千二百里者 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 4 6
三千六百 三千六百 廣長三千六百里者 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 4 6
三千日月 三千日月 三千日月萬二千天地無不感發 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 1 5
三千国土 三千國土 六反震動三千國土 Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 Scroll 2 5
万三千 萬三千 盡九十六萬三千三百斛乃得出 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 2 5
三千一百 三千一百 三千一百七十八字 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 13 4
广三千 廣三千 縱廣三千由旬 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 4