NTI Reader
NTI Reader

六千 liù qiān

liù qiān number six thousand
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 63 23
Xin Huayan Jing Lun 《新華嚴經論》 Scroll 33 14
Commentary on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論疏》 Scroll 1 11
Fa Hua Xuan Lun 《法華玄論》 Scroll 10 11
Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 22 10
Xumoti Nu Jing (Sumāgadhāvadānasūtra) 《須摩提女經》 Scroll 1 10
Bhadrakalpikasūtra (Xian Jie Jing) 《賢劫經》 Scroll 7 9
Xin Huayan Jing Lun 《新華嚴經論》 Scroll 1 7
Zhang Suo Zhi Lun 《彰所知論》 Scroll 1 7
Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 Scroll 1 7

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
万六千 萬六千 此萬六千鬼神悅叉若干種 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 85
三万六千 三萬六千 世間三萬六千歲為忉利天上一歲 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 3 40
六千由旬 六千由旬 縱廣六千由旬 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 37
亿六千 億六千 爾時復有八億六千萬金翅鳥王 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 63 30
六千万 六千萬 化作八億六千萬殿堂 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 63 29
六千菩萨 六千菩薩 六千菩薩諸漏永盡 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 447 22
广六千 廣六千 縱廣六千由旬 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 22
六千梵志 六千梵志 彼國有六千梵志 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 22 22
六千人 六千人 七萬六千人 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 7 20
六千岁 六千歲 他化自在天壽天萬六千歲 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 16