NTI Reader
NTI Reader

三世 sān shì

sān shì set phrase past, present, and future
Domain: Buddhism 佛教
Notes: (FGDB '三世')

Contained in

秦三世丕平三世英诺森三世三世佛三世因果三世间金刚恐怖集会方广轨仪观自在菩萨三世最胜心明王经金刚顶降三世大仪轨法王教中观自在菩萨心真言一切如来莲华大曼荼罗品金刚顶瑜伽降三世成就极深密门降三世忿怒明王念诵仪轨三世纪第三世界三世十方

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Da Ban Niepan Jing Ji Jie 《大般涅槃經集解》 Scroll 66 55
Fa Hua Xuan Lun 《法華玄論》 Scroll 9 53
Notes on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論記》 Scroll 20 48
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 66 47
Pusa Yingluo Jing 《菩薩瓔珞經》 Scroll 11 45
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 156 44
Commentary on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論疏》 Scroll 20 37
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 51 35
Cheng Weishi Lun Liaoyi Deng 《成唯識論了義燈》 Scroll 4 34
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 60 34

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
三世如来 三世如來 我知三世如來 Xin Fo Gongde Jing 《信佛功德經》 Scroll 1 17
知三世 知三世 我知三世如來 Xin Fo Gongde Jing 《信佛功德經》 Scroll 1 9
三世菩萨 三世菩薩 持三世菩薩 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 2 7
三世法 三世法 此是三世法 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 12 6
三世事 三世事 知三世事乎 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 37 6
十方三世 十方三世 光明遍照十方三世 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 2 5
三世中 三世中 不信之人於三世中甚可哀愍 Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 Scroll 2 4
三世平等 三世平等 三世平等一切十方 Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 2 2
晓三世 曉三世 明曉三世眾生行源 Zhong Benqi Jing 《中本起經》 Scroll 1 2
归依三世 歸依三世 若歸依三世諸佛者 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 6 2