NTI Reader
NTI Reader

传法 (傳法) chuán fǎ

chuán fǎ set phrase to transmit the Dharma
Domain: Buddhism 佛教
Notes: (Ding '傳法'; FGDB '傳法'; SH '傳法')

Contained in

传法大典传法正宗记传法正宗定祖图传法正宗论传法正宗传法宝纪慧传法师

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Zong Jing Lu 《宗鏡錄》 Scroll 97 30
Chuan Fa Zhengzong Ding Zu Tu 《傳法正宗定祖圖》 Scroll 1 16
Chuan Fa Zhengzong Lun 《傳法正宗論》 Scroll 2 9
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 4 9
Chuan Fa Zhengzong Lun 《傳法正宗論》 Scroll 1 8
Da Piluzhena Cheng Fo Jing Shu 《大毘盧遮那成佛經疏》 Scroll 4 7
Record of the Teaching and Practices of Siming (Siming Zunzhe Jiao Xing Lu) 《四明尊者教行錄》 Scroll 4 6
A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 29 6
Records of the Transmission of the Lamp 《景德傳燈錄》 Scroll 5 6
Chuan Fa Zhengzong Ji 《傳法正宗記》 Scroll 2 6

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
传法大师 傳法大師 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 1 240
卿传法 卿傳法 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 1 117
传法菩萨 傳法菩薩 傳法菩薩便許彼言 Buddhabhūmisūtraśāstra (Fo Di Jing Lun) 《佛地經論》 Scroll 1 21
三藏传法 三藏傳法 西天譯經三藏傳法大師賜紫臣施護奉 Yue Yu Jing (Candropamasūtra) 《月喻經》 Scroll 1 18
传法人 傳法人 不往如來傳法人所聽受正法 Sarvavaidalyasaṃgraha (Dasheng Fang Guang Zong Chi Jing) 《大乘方廣總持經》 Scroll 1 13
传法灌顶 傳法灌頂 玄宗朝為大國師傳法灌頂 Da Piluzhena Jing Guangda Yi Gui 《大毘盧遮那經廣大儀軌》 Scroll 3 9
传法阿闍梨 傳法阿闍梨 傳法阿闍梨 Mahāvairocanaabhisaṃbodhivikurvitādhiṣṭānavaipulya (Mijiao Bu) 《大毘盧遮那成佛神變加持經》 Scroll 1 8
堪传法 堪傳法 二得堪傳法器 Dafang Guang Fo Huayan Jing Shu 《大方廣佛華嚴經疏》 Scroll 15 6
可传法 可傳法 覺知乃可傳法也 Da Piluzhena Cheng Fo Jing Shu 《大毘盧遮那成佛經疏》 Scroll 3 5
令传法 令傳法 令傳法灌頂 Susiddhikarapūjāvidhi (Su Xi Di Jie Luo Gongyang Fa) 《蘇悉地羯羅供養法》 Scroll 1 4