NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

大慈 dà cí

dà cí noun great loving-kindness / great compassion
Domain: Buddhism 佛教

Contained in

大慈恩寺大慈金色救度大慈大悲大慈菴大慈大悲救苦观世音自在王菩萨广大圆满无碍自在青颈大悲心陀罗尼大唐大慈恩寺三藏法师传大慈悲大慈为心悟忍大慈

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 276 109
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 33 84
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 236 57
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 235 54
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 122 54
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 22 42
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 375 34
Sengjia Luocha Suo Ji Jing 《僧伽羅剎所集經》 Scroll 1 32
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 115 30
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 123 26

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
起大慈 起大慈 如尊師所為弟子起大慈哀 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 18 41
应观大慈 應觀大慈 不應觀大慈若常若無常 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 13 20
大慈真如 大慈真如 即大慈真如是菩薩摩訶薩不 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 16 16
大慈心 大慈心 徧一切處行大慈心饒益眾生 Zhangzhe Shi Bao Jing (Velāma) 《長者施報經》 Scroll 1 14
大慈哀 大慈哀 如尊師所為弟子起大慈哀 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 18 11
世尊大慈 世尊大慈 如來世尊大慈大哀 Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 3 10
大慈怜愍 大慈憐愍 大慈憐愍臨覆我國 Jātaka Stories of the Bodhisattva (Pusa Ben Xing Jing) 《菩薩本行經》 Scroll 2 7
异大慈 異大慈 異大慈是菩薩摩訶薩不 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 14 6
离大慈 離大慈 離大慈有菩薩摩訶薩不 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 14 6
中有大慈 中有大慈 菩薩摩訶薩中有大慈不 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 14 6

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
大慈般涅槃 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
大慈 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 1
尊師所為弟子大慈 Scroll 18 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
尊師所為弟子大慈 Scroll 21 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
尊師所為弟子大慈哀憐 Scroll 23 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
尊師所為弟子大慈 Scroll 25 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
大慈 Scroll 27 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
大慈 Scroll 1 in Salt Water Parable Sūtra 《鹹水喻經》 1
一切處大慈饒益眾生 Scroll 1 in Zhangzhe Shi Bao Jing (Velāma) 《長者施報經》 1
安住大慈 Scroll 1 in Yangjuemo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《佛說鴦掘摩經》 1
如來大慈無畏 Scroll 1 in Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 1
佛如來施行大慈 Scroll 46 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
大慈 Scroll 47 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
大慈利益 Scroll 1 in Aluohan Ju De Jing 《佛說阿羅漢具德經》 1
是故大慈 Scroll 3 in Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》 2
一切大慈 Scroll 2 in Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 1
如來世尊大慈 Scroll 3 in Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 1
大慈 Scroll 4 in Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 1
無量大慈極大 Scroll 1 in Jātaka Stories of the Bodhisattva (Pusa Ben Xing Jing) 《菩薩本行經》 2
大慈憐愍我國 Scroll 2 in Jātaka Stories of the Bodhisattva (Pusa Ben Xing Jing) 《菩薩本行經》 1
大慈心念眾生 Scroll 3 in Jātaka Stories of the Bodhisattva (Pusa Ben Xing Jing) 《菩薩本行經》 2
云何名為大慈 Scroll 2 in Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 1
世尊大慈一切 Scroll 3 in Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 1
真是大慈 Scroll 4 in Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 1
菩薩成就大慈 Scroll 1 in Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 1