NTI Reader
NTI Reader

大目揵连 (大目揵連) Dàmùqiánlián

Dàmùqiánlián proper noun Moggallāna / Maudgalyāyana
Domain: Buddhism 佛教 , Concept: One of the Buddha's ten great disciples 十大弟子
Notes: See 目犍連 (FGDB '目犍連')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 19 41
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 30 36
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 29 19
Fo Shuo Dao Shenzu Wu Ji Bianhua Jing 《佛說道神足無極變化經》 Scroll 3 11
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 18 10
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 48 10
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 22 6
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 50 6
Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Po Seng Shi) 《根本說一切有部毘奈耶破僧事》 Scroll 13 6
Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 19 6

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
尊者大目揵连 尊者大目揵連 尊者大目揵連亦在眾中 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 6 144
贤者大目揵连 賢者大目揵連 賢者大目揵連 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 22 19
告大目揵连 告大目揵連 告大目揵連 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 43 13
长老大目揵连 長老大目揵連 長老大目揵連 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 57 10
尔时大目揵连 爾時大目揵連 爾時大目揵連 Avaivartikacakrasūtra (Guangbo Yan Jing Butuizhuan Lun Jing) 《佛說廣博嚴淨不退轉輪經》 Scroll 1 8
大目揵连在 大目揵連在 尊者大目揵連在彼眾中 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 22 8
大目揵连白佛 大目揵連白佛 爾時慧命大目揵連白佛言 Bodhisattvagocaropāyaviṣayavikurvāṇanirdeśa (Dasazhenigan Zi Suo Shuo Jing) 《大薩遮尼乾子所說經》 Scroll 10 8
具寿大目揵连 具壽大目揵連 具壽大目揵連 Tathāgatagarbhasūtra (Dafang Guang Rulai Cang Jing) 《大方廣如來藏經》 Scroll 1 7
大目揵连闻 大目揵連聞 尊者大目揵連聞佛所說 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 20 7
大目揵连等 大目揵連等 大目揵連等 The Lotus Sutra (Zheng Fa Hua Jing) 《正法華經》 Scroll 3 6