NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

布施 bùshī

bùshī noun dana / giving / the practice of giving / generosity
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit equivalent: dāna, Pāli: dāna; the first of the six paramitas; one of the seven kinds of spiritual wealth 七圣财; FGS translation standard: Giving (BL 'dana'; Faxiang 'perfections, six'; FGDB '布施')

Contained in

布施波罗蜜布施度无极无相布施分别布施经布施波罗蜜多佛说布施经布施经法布施

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 12 104
Bhadrakalpikasūtra (Xian Jie Jing) 《賢劫經》 Scroll 3 95
Bhadrakalpikasūtra (Xian Jie Jing) 《賢劫經》 Scroll 5 86
Vyāsaparipṛcchā (Piyesuo Wen Jing) 《毘耶娑問經》 Scroll 1 74
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 581 73
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 87 73
Jingang Xian Lun 《金剛仙論》 Scroll 2 70
Bhadrakalpikasūtra (Xian Jie Jing) 《賢劫經》 Scroll 4 70
Bhadrakalpikasūtra (Xian Jie Jing) 《賢劫經》 Scroll 2 68
The Sūtra on the Mahāyāna Practice of the Six Perfections 《大乘理趣六波羅蜜多經》 Scroll 4 64

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
行布施 行布施 其人盡不慳貪而行布施 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 52
布施沙门 布施沙門 若有人布施沙門道人及貧窮乞匂者 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 6 13
修行布施 修行布施 修行布施受禁戒不 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 7 12
布施时 布施時 彼布施時 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 10 11
布施贫乏 布施貧乏 布施貧乏者 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 10
欲布施 欲布施 聞飛行皇帝欲布施 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 9
好布施 好布施 常好布施 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 3 9
布施持戒 布施持戒 若布施持戒 Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 Scroll 2 7
谓布施 謂布施 謂布施莊嚴成就慧行 Sangītisūtra 《大集法門經》 Scroll 1 6
布施及 布施及 布施及定 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 15 5

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
布施 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
慳貪布施 Scroll 6 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
齋戒布施 Scroll 20 in Dīrghāgama 《長阿含經》 12
布施持戒 Scroll 2 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 2
飛行皇帝布施 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 1
喜好布施 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 1
布施 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 3
四者檀越種種布施 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 3
布施 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 5
布施莊嚴成就 Scroll 1 in Sangītisūtra 《大集法門經》 7
一者布施 Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《尸迦羅越六方禮經》 1
布施 Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《善生子經》 5
布施 Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 1
布施 Scroll 1 in Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 3
布施 Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 1
便布施 Scroll 2 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
一者布施 Scroll 4 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 10
不肯布施 Scroll 5 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
布施沙門道人貧窮 Scroll 6 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 5
修行布施禁戒 Scroll 7 in Qishi Jing 《起世經》 7
能行布施 Scroll 10 in Qishi Jing 《起世經》 8
修行布施禁戒 Scroll 7 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 7
一種能行布施 Scroll 10 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 7
布施 Scroll 1 in Madhyamāgama 《中阿含經》 12
布施 Scroll 3 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2