NTI Reader
NTI Reader

哥伦比亚特区 (哥倫比亞特區) Gēlúnbǐyà téqū

Gēlúnbǐyà téqū proper noun District of Columbia
Domain: Places 地方 , Subdomain: United States 美国 , Concept: District 特区
Notes: Surrounding Washington, DC