NTI Reader
NTI Reader

怀旧 (懷舊) huáijiù

huáijiù verb to have a fond remembrance of times past / to be nostalgic
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Emotion 感情
Notes: Verb-object pair (ABC 'huáijiù'; NCCED '怀旧')

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
怀旧日 懷舊日 隱隱猶懷舊日嫌 Quotations from Chan Master Dongshan Liangjia from Ruizhou 《瑞州洞山良价禪師語錄》 Scroll 1 4
怀旧土 懷舊土 而猶懷舊土 Biographies of Buddhist Nuns 《比丘尼傳》 Scroll 2 3
终怀旧 終懷舊 而心所存終懷舊土 Wang Sheng Xifang Jing Tu Rui Ying Chuan 《往生西方淨土瑞應傳》 Scroll 1 2